عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-2-معیارهای اقتصادی عملکرد

معیارهای اقتصادی کوشش می کنند با تبدیل اطلاعات حسابداری از طریق انجام بعضی تعدیلات به اطلاعات اقتصادی، اطلاعات اقتصادی را مبنای ارزیابی عملکرد شرکت ها قرار دهند‏، بعبارت دیگر این معیارها عملکرد شرکت را با در نظر داشتن قدرت کسب سود دارائی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه، ارزیابی می کنند.

مهمترین معیارهای که در زمینه ارزیابی عملکرد با بهره گیری از معیارهای اقتصادی وجود دارند عبارتند از:

ارزش افزوده بازار[1]

هدف اولیه بیشتر شرکت ها افزایش ثروت سهامداران می باشد. بدیهی می باشد که این هدف منافع سهامداران را تامین می کند. همچنین این هدف برای اطمینان از تخصیص منابع کمیاب به گونه کارا کمک می کند. ثروت سهامداران از طریق به حداکثر کردن تفاوت بین ارزش بازار سهام شرکت و مقدار سرمایه تامین شده توسط سهامداران به حداکثر می رسد. این تفاوت، ارزش افزوده بازار (MVA) نامیده می گردد.

حقوق صاحبان سهام- (قیمت سهام)(تعداد سهام منتشره) = MVA

ارزش افزوده اقتصادی[2]

در حالی که MVA تاثیر اقدام های مدیریت را از زمان شروع فعالیت شرکت اندازه گیری می کند، ارزش افزوده اقتصادی بر اثربخشی مدیریت در یکسال معین تاکید دارد.EVA برآورد سود اقتصادی واقعی یک شرکت در یک سال می باشد و تفاوت زیادی با سود حسابداری دارد. EVA بیانگر باقیمانده سود پس از کسر هزینه سرمایه می باشد. در حالی که سود حسابداری بدون در نظر گرفتن هزینه سرمایه تعیین می گردد. تامین مالی از طریق سهامداران هزینه دارد، زیرا وجوه تهیه شده توسط سهامداران می توانست در جای دیگر با بازده مناسب سرمایه گذاری گردد. با سرمایه گذاری در شرکت، سهامداران فرصت سرمایه‌گذاری در جای دیگر را از دست می دهند. بازده سرمایه از دست رفته با ریسک مشابه، هزینه فرصت نامیده می گردد.EVA معیاری برای اندازه گیری توانایی مدیریت جهت افزایش عملکرد و ارزش افزوده  به سرمایه جدید می باشد. بایستی توجه داشت که EVA می تواند هم برای کل شرکت و هم در بخش های  مختلف یک شرکت به کار رود. پس  EVA مبنایی را برای تعیین عملکرد مدیریت در تمامی سطوح ارائه می دهد. هر چقدر EVA شرکت بیشتر باشد، وضعیت آن شرکت مطلوب تر می باشد، غالباً EVA به عنوان مبنای اصلی برای  پاداش مدیران در نظر گرفته می گردد. (احمد پور و یحیی زاده فر، ۱۳۸۳، صص۹۱-۸۹ )

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)[3]

همانطوری که گفته گردید، EVA بصورت زیر محاسبه می گردد:

EVA = (r-c) × capital

در این فرمول برای محاسبه هزینه سرمایه بکار گرفته شده از خالص ارزش دفتری دارائی ها بهره گیری می گردد. اگر بجای خالص ارزش دفتری دارائی ها، ارزش روز خالص دارائی ها بکار گرفته گردد، مبلغ بدست آمده نشان دهنده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA می باشد.

[1] – Market Value Added

[2] – Economic Value Added

[3] – Refined Economic Value Added

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری