مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- پیشنهادهای پژوهش

پس از انجام مراحل یک پژوهش علمی، اگر پژوهش در یک طریقه سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد محقق می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج پژوهش و هم راهکار ها و پیشنهادهایی را به مقصود بهبود و بسط پژوهش های آتی اظهار کند. بدین سبب در ادامه پیشنهادهایی مطابق با نتایج پژوهش و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی پژوهش

1- همان گونه که در قسمت های متفاوت پژوهش اظهار گردید عوامل متعددی می تواند در ارزش، عملکرد و بازده شرکت ها تاثیرگذار باشد. مطالعه همه این عوامل در یک پژوهش امکان پذیر نیست. پیشنهاد می گردد به سایر عوامل نیز توجه گردد.

2- با در نظر داشتن نتیجه پژوهش نگهداری وجه نقد زیاد از طرفی منجر به افزایش ارزش شرکت و از طرف دیگر منجر به تضعیف عملکرد شرکت می گردد، پیشنهاد میشود که شرکت ها اندازه بهینه نگهداری وجه نقد در شرکت را پیش بینی نمایند تا هم ارزش شرکت کاهش نیابد و هم عملکرد شرکت تضعیف نشود .

3- سازمان بورس اوراق بهادار تهران بایستی نظارت و کنترل کافی بر گزارشگری مالی شرکت های عضو داشته باشند و شرکت های عضو را در خصوص افشای موارد ملزم نمایند.

4- توصیه می گردد سرمایه گذاران در زمان سرمایه گذاری، فقط به اندازه سود تقسیمی توجه ننموده و برای شناخت بهتر و کاملتر از تصمیمات شرکت به وجه نقد نگهداری شده در پایان سال و همچنین ارزش، عملکرد و بازرده شرکت توجه داشته باشند.

5 -با در نظر داشتن اینکه هدف اصلی مدیران مالی حداکثرکردن ثروت سهامداران می‌باشد و این حداکثر کردن از طریق افزایش ارزش شرکت، بازده سهام و بهبود عملکرد شرکت حاصل می گردد. پس مدیران مالی برای افزایش ارزش شرکت، بازده سهام و بهبود عملکرد بایستی این ارتباط معنادار را مدنظر قرار دهند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری