مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

4-1- مقدمه‏

      پژوهش علمی تجزیه تحلیل داده های آماری جمع آوری شده از نمونه های آماری مرحله مهمی از پژوهش تلقی می گردد به علت اینکه محقق، در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید . یعنی با بهره گیری از یک روش پژوهش، داده ها  تجزیه و تحلیل و فرضیه آزمون و نهایتاً نتیجه گیری نهایی برای گزارش انجام خواهد گردید .

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیند چند مرحله ای می باشد که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری درنمونه(جامعه)آماری فراهم آمده اند. اختصار کد بندی و دسته بندی و  نهایتاً پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط های این داده ها به مقصود آزمون فرضیه فراهم آید. دراین فرآیند داده ها هم ازلحاظ مفهومی واز هم جنبه تجربی پالایش می شوند.

در این فصل، اطلاعات مربوط به 117 شرکت که نمونه آماری ما را تشکیل داده‌اند در دوره زمانی 1390-1381 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه پژوهش مطالعه گردد. داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گیری از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزار Spss  و تکنیک آماری رگرسیون ساده خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.

4-2- شاخص توصیفی متغیرها

به مقصود شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری لازم می باشد این داده توصیف گردد. همچنین توصیف آماری داده ها گاهی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن و پایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی می باشد که در پژوهش به کار می رود ( خورشیدی و قریشی ، 1381)

در بخش آماری توصیفی، تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از شاخص مرکزی همچون میانگین  و شاخص پراکندگی انحراف معیار[1]، انجام پذیرفته می باشد.

پس قبل از آنکه به آزمون فرضیه های پژوهشی پرداخته گردد متغیرهای پژوهش به صورت اختصار در جدول شماره (4-1 ) مورد مطالعه قرار می گیرد.

[1]– Std .Devaition

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری