عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

3-8- مفاهیم و آزمون‌ های آماری

آینده از آن کسانی می باشد که بتوانند به نحو مناسبی برای آن برنامه‌ریزی نمایند. هر شرکت یا موسسه در صورتی می‌تواند موفق باشد که با در نظر داشتن پیش‌بینی وضع آینده، برنامه‌ریزی‌های لازم را به انجام رساند و برای رسیدن به این هدف، روش‌های آماری متعددی لازم می باشد. در پژوهش حاضر توجه خود را به روش‌هایی معطوف داشته‌ایم که می‌تواند تجارب گذشته را به پیش‌بینی حوادث آینده بدل سازد. یکی از روش‌های آماری که این گونه داده‌ها را مورد بهره گیری قرار می‌دهد رگرسیون نامیده می گردد. رگرسیون یکی از مدل‌هایی می باشد که توصیفی از رفتار تاریخی و جاری متغیر(ها) به دست داده و با این فرض که طریقه گذشته و حال، مبنای قابل اتکایی برای پیش‌بینی آینده می باشد جهت تخمین حرکت آتی متغیر(های) مورد نظر بکار می‌رود. در ادامه، مفاهیم و آزمون‌های آماری مورد بهره گیری در این پژوهش را بصورت اختصار اظهار می‌کنیم.

3-8-1- همبستگی[1]

تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعییین نوع و درجه ارتباط یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر می باشد. ضریب همبستگی یکی از معیارهای مورد بهره گیری در تعیین همبستگی دو متغیر می‌باشد. ضریب همبستگی شدت ارتباط و همچنین نوع ارتباط (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین 1 تا 1- می باشد و در صورت عدم وجود ارتباط بین دو متغیر، برابر با صفر می‌باشد (مومنی، 1386).

3-8-2- مفهوم معنی‌ داری در همبستگی

معنی‌داری[1] که به اختصار آن‌ را با «sig» نشان می‌دهیم، اندازه خطایی می باشد که در رد فرضیه صفر ( ) مرتکب می‌شویم. sig به p-value نیز معروف می باشد. هر چه مقدار sig کمتر باشد رد فرضیه صفر ( ) ساده‌تر می گردد. آلفا ( ) سطح خطایی می باشد که محقق در نظر می‌گیرد (که معمولا  5 درصد می باشد).

مفهوم معنی‌داری در همبستگی اینست که آیا همبستگی بدست آمده بین دو متغیر را می‌توان شانسی و تصادفی دانست یا اینکه واقعا نشان می‌دهد بین دو متغیر همبستگی هست. این موضوع که عدد بدست آمده معنی‌دار می باشد یا نه از خود عدد بدست آمده با اهمیت‌تر می باشد. معنی‌داری همبستگی به ‌شدت تحت تاثیر حجم نمونه می باشد.

اگر sig (سطح اهمیت بدست آمده) کمتر از 5 درصد ‌(سطح اهمیت مورد نظر که در این پژوهش برابر با 5 درصد در نظر گرفته شده می باشد) باشد فرض  رد می گردد و فرض  تایید می گردد و این به این معنی می باشد که بین این دو متغیر همبستگی هست در غیر اینصورت فرض  را نمی‌توان رد نمود و فرض وجود همبستگی بین دو متغیر مورد قبول واقع نمی‌گردد (مومنی، 1386).

[1]– Significance

[1]– Correlation

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید