عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش

براساس هدف های تعیین شده فرضیه های پژوهش به شکل زیر ارائه می شوند.

فرضیه اصلی1: رفتار اخلاقی همکاران بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت تاثیر دارد .

فرضیه اصلی 2: رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت تاثیردارد .

فرضیه فرعی اول: رضایت از دستمزد بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت تاثیر دارد .

فرضیه فرعی دوم: رضایت از همکاران برتعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه  ناحیه 1 رشت تاثیر دارد .

فرضیه فرعی سوم: رضایت از کارفرما بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت تاثیر دارد .

فرضیه فرعی چهارم: رضایت از شغل بر تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت تاثیر دارد .

1-8) تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

1-8-1) متغیروابسته

تعهدسازمانی : تعهد سازمانی که در این پژوهش به عنوان متغیر وابسته بکار رفته می باشد، تعاریف متعددی دارد. از دیدگاه آلن و می‌یر[1]دارای سه بعد می‌باشد:

1-تعهدعاطفی:

این نوع تعهد در بر دارنده پیوند عاطفی کارکنان به سازمان می‌ باشد . به طوری که افراد خود را با سازمان خود معرفی می‌کنند.

2-تعهدمستمر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

براساس این تعهد فرد هزینه ترک سازمان را محاسبه می کند، در واقع فرد از خود می‌پرسد که در صورت ترک سازمان چه هزینه‌هایی را متحمل خواهد گردید. افرادی که به شکل مستمر به سازمان متعهد هستند افرادی هستند که علت ماندن آن‌ها در سازمان نیاز آن‌ها به ماندن می باشد.

3-تعهدهنجاری

در این نوع تعهد ، کارمند احساس می کند که بایستی در سازمان بماند و ماندن او در سازمان اقدام درستی می باشد (لوتانز،۲۰۰۸،141)

تعریف عملیاتی تعهد سازمانی :در این پژوهش تعهد سازمانی افراد در یک مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت و مقیاس اندازه گیری فاصله ای، از خیلی زیاد تا خیلی‌کم با بهره گیری از پرسشنامه سنجیده می‌شودکه شامل سوالات 1تا24پرسشنامه می‌باشد در تعریف عملیاتی تعهد سازمانی بایستی گفت زمانی فرد به بودن خود در سازمان افتخار می کند که زمان بیشتری را در سازمان بگذراند، مسائل و معضلات آن را از آن خود بداند و نگاهش به سازمان خود بالاتر از نگاهش به سازمان‌های دیگر باشد. به تعبیری سازمان خود را بهتر از سازمان‌های دیگر بداند و حتی آنقدر به سازمان وفادار می باشد که هیچگاه حاضر به ترک سازمان خود نیست.

[1]– Allen&meyer

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .