عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

تعهد هنجاری

وینر (1982 به نقل از می‌میر و آلن) معتقد می باشد که احساس الزام به باقی ماندن در یک سازمان می‌تواند نتیجه درونی شدن فشارهای هنجاری باشد که قبل از ورود فرد به سازمان (یعنی اثرپذیری فرهنگی یا خانوادگی) با پس از ورود به سازمان (اثرپذیری سازمانی) بر وی اعمال شده می باشد. به هر صورت، زمانی سازمان برای پیشرفت کارمند پاداش‌هایی را در نظر می‌گیرد (مثلاً پرداخت شهریه جهت تحصیل) یا هنگامی که سازمان هزینه‌هایی را به‌مقصود بهبود و توسعه مهارت‌های شغلی یا حتی استخدام وی متحمل می گردد (نظیر هزینه‌های مربوط به ارائه آموزش‌های شغلی)، تعهد هنجاری می‌تواند در کارمند شکل گیرد. تشخیص سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط سازمان می‌تواند عدم توازنی را در ارتباط میان فرد و سازمان ایجاد نماید و با در نظر داشتن این سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های انجام شده توسط سازمان، این احساس در کارکنان به وجودآید تا زمانی که این دین بر عهده آنها می باشد ملزم به جبران این اقدامات هستند. بدین‌ترتیب نسبت به سازمان احساس تعهد خواهند نمود که ناشی از قدرشناسی از سازمان و وظیفه شناسی نسبت به آن می باشد (نظری پویا، 1383، 44).

2-2-5) راههای ارتقاء تعهد به سازمان

تعدادی از راهکارهای مهم برای افزایش تعهد سازمانی عبارتند از:

1- بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان

2- بهبود شبکه های ارتباط در تصمیم‌گیری

3- مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری

4- ارزیابی عملکرد کارکنان به‌مقصود ایجاد بازخورد کاری

5- تشریح اهداف و رسالت‌های سازمانی

6- حذف موانع‌کاری

7- تأکید بر جنبه‌هایی که موجب ارزش احتماعی سازمان می گردد.

8- ایجاد سیستم‌های مناسب تشویق و تنبیه

9- حذف تبعیض‌ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار

10- استقلال نسبی برای انجام وظایف

11- زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان

12- غنی‌سازی شغلی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

13- اعطای تسهیلات

14- محول کردن سطح بالاتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل (استرون، 1377، 85)

همچنین بنابر نظر سالانسیک تعهد را می‌توان افزایش داد تا بتوان به سازمان در حصول به اهداف و جذب منافع موردنظرش کمک نمود با مشارکت دادن کارکنان در تصمیم‌گیری درخصوص اقدامات، می‌توان تعهد آنان را افزایش داد. (نعمت پور،1388)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .