عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیرهای مستقل

رفتارهای اخلاقی

تعریف نظری رفتارهای اخلاقی : اخلاق کار از دیدگاه افراد مختلف معانی گوناگونی دارد، اما عموماً آن را شناخت درست از نادرست در محیط کار و آن‌گاه انجام درست وترک نادرست می‌دانند. اخلاقیات ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با ارزشها دارند و به عنوان ابزاری نگریسته می شوند که ارزش‌ها را به اقدام تبدیل می‌کنند.(دفت،1388)

تعریف عملیاتی رفتار اخلاقی : در این پژوهش رفتارهای اخلاقی در یک مقیاس 5 گزینه‌ای لیکرت از خیلی‌زیاد تا خیلی‌کم با بهره گیری از پرسشنامه سنجیده می‌شودکه شامل سوالات 25تا29پرسشنامه می‌باشد.تصریح دارد به اینکه تا چه حد افراد استانداردهای اخلاقی و قوانین و رویه‌های کاری را رعایت می‌کنند و برای پیشرفت شغلی از قوانین سرپیچی نمی‌کنند و رشوه و هدیه برای انجام کار نمی‌گیرندونیز نقض قوانین توسط همکاران را گزارش می‌کنند.

تعریف نظری رضایت شغلی:رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان می باشد که محتوا و زمینه شغل آن چیزی را که برای کارمند ارزشمند می باشد فراهم می کند.(مقیمی،1383، 383)

تعریف عملیاتی رضایت شغلی:در این پژوهش رضایت شغلی افراد در یک مقیاس 5گزینه‌ای لیکرت از خیلی‌زیاد تا خیلی‌کم با بهره گیری از پرسشنامه سنجیده می گردد. در این پژوهش 4عامل به عنوان ابعاد رضایت شغلی مطرح هستندکه عبارتنداز: ماهیت یا خود شغل یا کار، رضایت از کارفرما، رضایت از همکاران، رضایت از حقوق یا دستمزد که شامل سوالات 30تا38 پرسشنامه می‌باشد.

رضایت ازحقوق: تصریح دارد به متناسب بودن حقوق با مسئولیت‌ها و اینکه اندازه رضایت از حقوق دریافتی با توجه حقوق سازمان‌های دیگر چقدر می باشد.

رضایت از همکاران: تصریح به این دارد که تا چه حد فرد از بودن کنار همکاران رضایت دارد و حس همکاری بین آن‌هاوجود دارد.

رضایت از کارفرما: تصریح دارد به اینکه تا چه اندازه کارفرمایان سطح بالا و مسئولیت پذیرند، و باعث ارتقای شغلی کارکنان می شوند.

رضایت از شغل:به جالب بودن شغل و رضایت فرد از مسئولیت‌های شغلی او تصریح دارد.

1-9) قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: مربوط به تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان  مقطع متوسطه آموزش و پرورش ناحیه 1رشت بوده و در حوزه مطالعات مدیریت رفتار سازمانی قرار دارد.

قلمرو زمانی: این  پژوهش در بازه زمانی اسفند 91 تا بهمن 92 انجام شده می باشد.

قلمرو مکانی: این پژوهش درسطح مدارس متوسطه آموزش و پرورش ناحیه یک انجام شده می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .