عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

استراتژی پدرانه[1] : این استراتژی نیز، در مورد مشاغلی ساده و تکراری و استاندارد پذیر، به کار گرفته می‎گردد. با این تفاوت که مدیریت شرکت، ‌تمایل به نگهداری و ارتقاء کارکنان موجود و متناسب کردن آنها با مجموعه فرهنگ سازمانی شرکت دارد. پس در صورت وجود پست های خالی با ارتقاء کارکنان موجود‌، به پر کردن این پست ها اقدام می گردد.

ج- استراتژی پیمانکارانه[2] : این استراتژی برای آن دسته از مشاغل پیچیده و تخصصی مناسب می باشد که استخدام همیشگی و رسمی کارشناسان مربوط، هزینه بالایی را بر شرکت تحمیل می نماید، زیرا که شرکت به این نوع از مشاغل، در مقاطعی کوتاه و به صورت موقت نیاز دارد. از این رو، این کارشناسان معمولاً با مبالغ هنگفتی، صرفاً برای مشاوره و یا انجام قسمتی از یک پروژه، دعوت به همکاری می شوند و پس از خاتمه پروژه، مجدداً به بازار کار بر می گردند تا در موارد مشابهی به ارائه خدمت بپردازند. البته بعضی از سازمانها (به ویژه سازمانهای مجازی) نیاز همیشگی به کارشناسان متخصص خود را نیز با بهره گیری از خدمات موقت و یا غیر حضوری این کارشناسان، ‌بر طرف می نمایند. زیرا که مدیریت این سازمانها، توانسته اند کنترل خود را به گونه کامل بر دانش خاص سازمان و نیز بر ابزارهای ارزیابی و ارتقاء آن، ‌اعمال نمایند (بامبرگر و مشولم، ‌1381).

د- استراتژی متعهدانه[3]: این استراتژی نیز در مشاغل پیچیده و تخصصی مورد بهره گیری قرار می گیرد. با ابن تفاوت که کارشناسان فعال در این مشاغل، به گونه دائم مورد نیاز این شرکت می باشند و از آنجا که در بسیاری از موارد، ‌این کارشناسان، ‌شبکه پیچیده تولید دانش خاص شرکت را می سازند، جایگزینی آنها به راحتی امکان پذیر نمی باشد. از این رو ضروری می باشد، رویکردی موثر به بازار کار درون سازمان داشت. یعنی توسعه و آموزش کارشناسان شرکت و تقویت تعهد و وفاداری آنان به سازمان، به گونه ای که موجب گردد کارشناسان مذکور، ‌در برابر آینده شغلی مطمئن و پویا، ‌از حقوق و مزایای بالاتر بازار کار بیرون سازمان چشم پوشی نمایند (بامبرگر و مشولم، ‌1381).

 

2-1-25) مدل های مدیریت استراتژیک منابع انسانی

با در نظر داشتن عواملی مانند استراتژی شرکت، منابع محدود و محیط می توان یک مدل و یا ترکیبی از مدلهای زیر را هنگام طراحی استراتژی منابع انسانی برگزید.

1) مدل مدیریت تعهد بالا[4]

2) مدل مدیریت عملکرد بالا[5]

3) مدل مدیریت مشارکت بالا[6] (اعرابی، 1385).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

علاوه بر موارد فوق الذکر در طبقه بندی انواع مدلهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی، می توان به ذکر بعضی از مدلهای ترکیبی این موضوع تصریح نمود، که عبارتند از:

4) مدل 5P مدیریت استراتژیک منابع انسانی شولر[7]

5) مدل رایت و اسنل[8]

6) مدل نو، هولنبک، گرهارت و رایت[9]

[1] Parentalistic

[2] Free Agent

[3] Commitment

[4] The high commitment management model

[5] The high performance management model

[6]The high involvement management model

[7] Schuler

[8] Wright & Snell

[9] Neo. Hallenbeck, Gerhart & Wright

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت