عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت بانکها

قسمتی از متن پایان نامه :

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری پژوهش یک الگوی مفهومی می باشد، مبتنی بر روابط تئوریک اظهار شماری از عوامل که در مورد مسأله پژوهش با اهمیت تشخیص داده شده‌اند(نوآیین، 1384، 8). اینترنت باعث وقوع انقلابی فراگیر در کل سیستم ارتباطی دنیا شده می باشد. بانکداری نیز بواسطه بهره‌گیری روزافزون ارتباطات از این قاعده مستثنی نبوده و به قافله ارتباطات جهانی پیوسته می باشد. اینترنت نیز همانند هر فن‌آوری جدید دیگری دارای هزینه‌های خاص وسائلی از قبیل امنیت سیستم و احتمال بروز معضلات پیش‌بینی نشده می باشد(پیرومال، 1384، 5). از سوی دیگر بخش در حال رشدی از مشتریان شکل گرفته‌اند که فهم تکنولوژیکی دارند و به سهولت سیستم‌های توزیع خدمات مبتنی بر تکنولوژی را نسبت به ارائه این خدمات از طریق کارکنان بانک ترجیح می‌دهند. پاسخگویی به نیازهای مشتریان با بافت سنتی بانکهای کشور آسان نیست و ایجاد زمینه در اختیار گرفتن فن‌آوری مناسب الزامی می باشد. البته در این بین به مطالعه شهرت و برند بانکها در ارائه خدمات با کیفیت از دید مشتریان بانک می‌پردازیم (سیدجوادین و یزدانی، 1384، 47).

در این پژوهش از مدل تحلیلی 4 بعدی هان بک و همکارانش[1] بهره گیری شده می باشد، که دارای ابعاد: 1- امنیت شبکه 2- سهولت بهره گیری و دسترسی آسان 3- قابلیت اعتماد و اتکا 4 – پاسخگویی به مشتریان که به عنوان متغیرهای مستقل این پژوهش می‌باشند و شهرت و اشتهار بانکها به عنوان متغیر تعدیل‌گر ما می‌باشد و مهمترین متغیر این پژوهش رضایت مشتریان می‌باشد که متغیر وابسته به شمار می‌آید که در این پژوهش ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را مورد مطالعه قرار می‌گیرد.


[1] – Hanbeak & seung.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- سنجش وضعیت ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین در سطح بانکهای دولتی شهر رشت از دید مشتریان

2- سنجش اندازه رضایتمندی مشتریان بانکهای دولتی شهر رشت

3- مقایسه ارتباط‌ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایت مشتریان در بین بانکهای دولتی شهر رشت

4- تعیین ارتباط امنیت شبکه با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

5- تعیین ارتباط قابلیت پاسخدهی با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

6- تعیین ارتباط سهولت دسترسی و بهره گیری آسان با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

7- تعیین ارتباط قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها