عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

نظام روابط کار

روابط کار آن گونه که در متون مدیریت آمده، عبارت می باشد از چگونگی تنظیم روابط کارگر و کارفرما و با در نظر داشتن اینکه این روابط از زمان ورود افراد به سازمان تا جدا شدن و حتی بعد ازجدا شدن آنها از سازمان مورد توجه می باشد، به تعبیری تمام اقداماتی که در قلمرو بحث مدیریت منابع انسانی می باشد را شامل می گردد. این تداخل در حدی می باشد که گاهی در نمودارهای تشکیلات سازمان مسئول روابط کار یا روابط صنعتی بجای مدیر پرسنل بکار برده می گردد. در مدل سیستمی مدیریت منابع انسانی به اشتراک و تعارض سه دسته منافع، تحت عنوان: منافع سازمان، منافع کارکنان و منافع جامعه، برون دادهای سیستم و به صورت سه دایره متداخل نشان داده شده می باشد که در مقوله روابط کار، می تواند منافع کار فرما، نفع کارگر و منافع دولت که نماینده منافع جامعه می باشد‌، نامیده گردد (میرسپاسی، 1385).

 

2-1-9) مفاهیم و تعاریف استراتژی

واژه استراتژی از کلمه یونانی Stratego مرکب از Stratos به معنای ارتش و Ego به معنای رهبر گرفته شده می باشد (کیانی، 1381).

اقتصاددانان معمولاً استراتژی را چگونگی تخصیص مطلوب منابع کمیاب برای رسیدن به هدف می دانند. در تعریف مدیریت، استراتژی: طرحی می باشد جامع، واحد و کامل که جهت رسیدن به هدف با بهره گیری از برتری‎های استراتژیک سازمان با تغییرات عمده محیطی برخورد می کند (شاهرودی، 1382).

در تعریفی دیگر استراتژی عبارتست از تعیین اهداف و آرمانهای بلند مدت و اساسی برای یک شرکت و پذیرش مجموعه ای از اقدامات و تخصیص منابع لازم برای حصول به این اهداف و آرمانها (اعرابی و مورعی، 1382).

کویین[1] پنج تعریف رسمی از استراتژی را ارایه می دهد که به 5P معروف می باشد و عبارتند از:

  • استراتژی به عنوان یک طرح[2]: در این مفهوم، استراتژی یک طرح آگاهانه می باشد که قبل از اقدام تدوین می‎گردد.
  • استراتژی به عنوان یک الگو[3]: در این مفهوم، استراتژی یک الگوی رفتاری سازمان می باشد خواه عمدی باشد یا نباشد.
  • استراتژی به عنوان موضع[4]: در این مفهوم، استراتژی موضعی می باشد که سازمان در محیط خود انتخاب می‎کند (نحوه موضع گیری سازمان در محیط).
  • استراتژی به عنوان دیدگاه[5]: در این مفهوم، استراتژی یک دیدگاه می باشد که در ذهن استراتژیست ها هست؛ این دیدگاه می تواند به گونه مشترک شکل بگیرد.
  • استراتژی به عنوان صف آرایی[6]: در این مفهوم، استراتژی معرف یک نوع صف آرایی می باشد درست مثل مانور که برای بیرون راندن رقیب انجام می شود.

 

[1] Quieen

[2] Strategy as plan

[3] Strategy as pattern

[4] Strategy as position

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5] Strategy as perspective

[6] Strategy as ploy

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت