عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل رایت و اسنل[1]

رایت و اسنل با ارائه چارچوبی جهت مطالعه مفاهیم تناسب و انعطاف پذیری در حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر روی کارکردهای مدیریت منابع انسانی، مهارتهای کارکنان و رفتارهای کارکنان تمرکز می کنند و کارهای مفهومی و تجربی گذشته را در یک چارچوب وحدت بخش[2] مطابق شکل 2-22 مورد مطالعه قرار می‎دهند. آن گونه که در نمودار نظاره می گردد نیمه فوقانی نشان می دهد که چگونه مدیریت استراتژیک منابع انسانی تناسب سازمانی به وجودمی آورد. نیمه پایین مدل مولفه انعطاف پذیری را تبیین می­دهد و بر روی ایجاد قابلیت سازمانی برای واکنش به تنوعی از نیازهای رقابتی دیگران متمرکز می باشد. چهارضلعی های رسالت و اهداف از الگوی انسف الهام گرفته شده می باشد به این معنی که فرآیند تدوین استراتژی از تعریف رسالت و اهداف سازمان تشکیل می گردد و با مطالعه منابع داخلی (قوت ها و ضعف ها) و توسعه های بیرونی (فرصت‎ها و تهدیدات) ادامه می­یابد. اینها مولفه های اساسی هستند که منجر به انتخاب یک استراتژی معین می شوند. این فرآیند شامل درون دادهای کارکرد مدیریت منابع انسانی در زمینه قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدات مرتبط با منابع انسانی سازمان می گردد، اگرچه، گستره ای که در آن این درون دادها وجود دارند، در اغلب سازمانها به گونه قابل توجهی متفاوت می باشد ( (Wright&Snell, 1998.

در مدل رایت و اسنل تأثیر عمده مدیریت منابع انسانی اجرای استراتژی می باشد. تمرکز بر روی تعیین نحوه برخورد با تناسب و انعطاف پذیری از لحاظ ادبیات نظری مدیریت استراتژیک منابع انسانی نشان می دهد که این طرز برخوردها ضرورتاً سازگار نیستند و صرفاً با تمرکز بر روی کارکردهای منابع انسانی، مهارتهای مدیریت منابع انسانی و رفتارهای مدیریت منابع انسانی می توان چارچوب کلی و منسجمی را ارائه داد. در این مدل بعضی از فاکتورهایی که انعطاف پذیری را تحت تاثیر قرار می دهند، شناسایی شده اند تا از این طریق سازمان قادر باشد به حد تناسب در یک محیط رقابتی پویا نائل گردد (همان منبع).

[1] Wright & Snell

[2] Unifying framework

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت