عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت بانکها

قسمتی از متن پایان نامه :

  • قابلیت اعتماد و اتکا

مقصود از قابلیت اعتماد و اتکا یا کارکرد فنی وب‌سایت می باشد و به میزانی که وب‌سایت به صورت 24 ساعته در دسترس بوده و به خوبی کار می کند ارتباط دارد. (عزیزی، 1385، 46)

در این پژوهش از مقیاس 5 گزینه ای  لیکرت با 5 عنصر جهت‌ ارزیابی بهره گیری شده می باشد.

1- اطمینان از کارکرد فنی سایت

2- اطمینان از صحت پاسخگویی

3- اطمینان از بجا و مناسب بودن پاسخها

4- درجه عاری از خطا و اشتباه بودن در سایت

5- دسترسی 24 ساعته به سایت در شبانه روز

  • پاسخدهی به مشتریان

مقصود از پاسخدهی و پاسخگویی دادن اطلاعات صحیح و درست و به موقع به مشتریان می باشد به طوری که سایت به گونه 24 ساعته پاسخگویی درست و سریعبه مشتریان ارائه دهد. در این پژوهش از مقیاس 5 نکته‌ای لیکرت با 3 سوال برای ارزیابی این بعد مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.

1- پاسخدهی کارکنان در مورد نحوه بهره گیری از سایت

2- پاسخ دادن به سوالات از لحاظ اطلاعات لازم به مشتریان

3- اطمینان از سرعت پاسخگویی سیستم

1-7-3 متغیر تعدیل گر

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شهرت در توجه بازاریابی، شهرت اغلب به عنوان تصویری از نام تجاری (یک علامت و نشان) نام‌گذاری می گردد. مقصود از تصویر روشنی می باشد که یک سازمان از طریق آن خود را به صورت بصری به جامعه می‌نمایاند.

در این پژوهش از مقیاس 5 افتراقی لیکرت با 6 عنصر برای ارزیابی برند بانکها مورد بهره گیری قرار می‌گیرد.

1- اطمینان از انجام کارهای وعده داده شده

2- اطمینان از ارائه خدمات بانک با باورهای من

3- اطمینان از اینکه بانک همان نامی می باشد که انتظار می‌رود

4- اطمینان از داشتن ارزش و اعتبار نام بانک

5- نداشتن ادعا در مورد خدماتی که نمی‌تواند انجام دهد.

6- اطمینان از فناوری جدید برای ارائه خدمات بهتر

1-8 قلمرو پژوهش

ـ از نظر موضوعی :در حوزه مطالعات مدیریت بازرگانی قرار دارد.

ـ  از نظر مکانی: در بانکهای دولتی شهر رشت انجام شده می باشد .

ـ از نظر زمانی: در بازه زمانی اسفندماه 1391 تا بهمن ماه 1392 انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1- سنجش وضعیت ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین در سطح بانکهای دولتی شهر رشت از دید مشتریان

2- سنجش اندازه رضایتمندی مشتریان بانکهای دولتی شهر رشت

3- مقایسه ارتباط‌ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایت مشتریان در بین بانکهای دولتی شهر رشت

4- تعیین ارتباط امنیت شبکه با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

5- تعیین ارتباط قابلیت پاسخدهی با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

6- تعیین ارتباط سهولت دسترسی و بهره گیری آسان با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

7- تعیین ارتباط قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها