عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

) فعالیتهای اصلی مدیریت منابع انسانی

فعالیتهای اصلی که توسط مدیران صف سازمان و متخصصان منابع انسانی انجام می گیرد، عبارتست از:

الف) سازمان

 • طراحی سازمان: طراحی یک سازمان که بتواند از عهده کلیه فعالیتهای کلیدی بر آید، آنها را به نحوی کنار هم قرار دهد که یکپارچگی و همکاری سازمانی را تقویت کند و در پاسخ به تغییرات منعطف اقدام کند.
 • طراحی شغل: تصمیم گیری در خصوص محتوای مشاغل، وظایف و مسئولیتهای آنها و روابطی که بدین وسیله سازمان بتواند با تغییرات سازگار گردد.

ب) روابط شغلی

 • بهبود کیفیت روابط شغلی از طریق ایجاد جوی از اعتماد، طراحی و عقد قراردادهای مساعدتر و مطلوب تر از نظر کارکنان تامین منابع
 • برنامه ریزی منابع انسانی: ارزیابی نیازهای آتی انسانی از حیث تعداد کارکنان و سطح مهارتها و شایستگی ها و طراحی و اجرای طرحهایی برای تامین این نیازها
 • کارمند یابی و انتخاب: جذب کارکنان به حد کافی از دو حیث تعداد و شایستگی

ج) مدیریت عملکرد

 • کسب نتایج بهترازسازمان، گروهها و افرادازطریق ارزیابی ومدیریت عملکرد براساس چارچوبهای مورد توافق از حیث اهداف و شایستگی ها مورد نیاز، ارزشیابی و بهبود عملکرد، شناسایی و تامین نیازهای توسعه ای و آموزشی.

د) توسعه منابع انسانی

 • یادگیری فردی و سازمانی: طراحی و تدوین سیستماتیک و منظم شرکت به عنوان سازمانی که به دنبال یادگیری می باشد. فراهم آوردن فرصتهای آموزشی برای کارکنان تا بتوانند قابلیتها و تواناییهای خود را توسعه دهند و برای ارتقای شغلی آماده شوند.
 • توسعه مدیریت: فراهم آوردن فرصتهای توسعه و آموزش برای مدیران به مقصود افزایش قابلیت و توان آنها در مشارکت مساعد با سازمان در راستای تحصیل اهداف و آرمانهای آن.
 • مدیریت مسیر شغلی: برنامه ریزی و توسعه مسیرهای شغلی کارکنان هستند.

 

ه) مدیریت پاداش

 • سیستمهای پرداخت: طراحی سیستمها و ساختارهای پرداخت که عادلانه، منصفانه و شفاف باشند.
 • پرداخت به اندازه اندازه مشارکت: مرتبط کردن اندازه پاداشها با کوشش، نتایج شایستگی ها و مهارتهای کارکنان
 • پاداشهای غیر مالی: اعطای پاداشهای غیر مالی مثل تقدیر و تشکر، افزایش مسئولیت و افزایش فرصتهای ارتقای شغلی

و) روابط کارکنان

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • روابط صنعتی: مدیریت و حفظ روابط رسمی و غیر رسمی با اتحادیه های تجاری و اعضای آنها
 • مشارکت کارکنان: به کارکنان حق رای و اظهار نظر دادن، تسهیم اطلاعات به آنها و مشاوره با آنها در خصوص مسائل مربوط به علاقه ها و منافع دو جانبه
 • ارتباطات: ایجاد و انتقال اطلاعات مفید به کارکنان

این 6 فعالیت فوق بایستی بر نیازهای اساسی زیر تاکید ورزند:

 • طرفداری از استراتژی ها و اهداف سازمانی
 • تضمین اینکه فعالیتهای منابع انسانی، ایجاد ارزش افزوده می کنند.
 • طرفداری از طرحهای تغیییر فرهنگی
 • کشف و توسعه استعدادهای نهفته کارکنان
 • طراحی فرآیندهایی که موجب حداکثر شدن اندازه مشارکت کارکنان گردد.
 • فراهم آوردن فرصتهای ارتقای شغلی برای کارکنان
 • تاکید مستمر بر آموزش و توسعه کلیه افرادی که در سازمان مشغول به کار هستند.
 • طراحی، اجرا و مدیریت سیستمهایی برای تضمین امکان دسترسی به تجارب مربوط
 • ارائه آموزشهای حرفه ای خاص
 • جذب نیرو، آموزش و پرورش کارکنان با ترکیبی مناسب از دانش فنی خاص و مهارتهای گسترده و دیدگاههای مورد نیاز برای تامین نیازهای در حال تغییر سازمان
 • مدیریت نیروی انسانی، که هر روز متنوع تر می گردد با بهره گیری از الگوهای شغلی و وفاداری کارکنان
 • مدیریت روابط کارکنان، هم روابط فردی و جلب تعهد آنها حین اعمال تغییرات
 • طراحی، اجرا و مدیریت سیستمهای پاداش و مدیریت عملکردکه موجب ترغیب کارکنان برای همکاری فردی و گروهی در جهت اجرای اولویت های سازمان و کسب نتایج مورد نظر
 • حفظ و بهبودو ارتقای رفاه جسمی و روانی کارکنان از طریق فراهم آوردن شرایط کاری مناسب

(آرمسترانگ، ‌1381).

هم چنین دسلر[1]، که مدیریت منابع انسانی را یکی از وظایف پنج گانه مدیریت، درکنار برنامه ریزی، سازماندهی و کنترل و معادل Staffing می داند، فعالیتهای ذیل را به عنوان کارکردهای اصلی مدیریت منابع انسانی بر می‎شمارد:

 • تصمیم گیری در مورد نوع کارکنانی که بایستی به کار گرفته شوند.
 • یافتن کارکنان آینده سازمان
 • انتخاب و استخدام کارکنان
 • آموزش کارکنان جدید
 • مدیریت دستمزدها و حقوقها
 • فراهم آوری محرکهای انگیزشی
 • ارزیابی عملکرد
 • ارتباطات انسانی
 • آموزش وتوسعه
 • ایجاد تعهد در کارکنان (نوری، 1381).

استون[2] درتوصیفی دیگر، فعالیتهای ذیل را به عنوان هسته اصلی شکل دهنده مدیریت منابع انسانی سازمان ذکر می کند:

 • تجزیه و تحلیل شغل
 • کارمند یابی
 • گزینش کارمند
 • برنامه ریزی منابع انسانی
 • ارزیابی عملکرد کارکنان
 • آموزش و توسعه کارکنان
 • برنامه ریزی مسیر شغلی و ارتقا
 • انگیزش کارکنان
 • جبران خدمات کارکنان
 • منفعت رسانی به کارکنان
 • طراحی و ایجاد برنامه های سلامتی و بهداشت
 • ایجاد و مدیریت ارتباطات

مدیریت تنوع و تضادها (نوری، 1381).

[1] Dessler

[2] Stone

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

 1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
 2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
 3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت