عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                    صفحه

 

جدول2-1) اندازه اختلاف ابعاد تعهد ……………… 27

جدول 2-2،تعاریف اخلاق…………………………. 37

جدول 3-1،مقادیر آلفای متغیرها………………… 60

جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان……………… 63

جدول4-2) توصیف سن پاسخ دهندگان………………… 64

جدول4-3) توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان………… 65

جدول4-4) توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان……………. 66

جدول4-5) توصیف متغیر تعهد سازمانی…………….. 67

جدول4-6) توصیف متغیر رفتار اخلاقی……………… 68

جدول4-7) توصیف متغیر رضایت شغلی………………. 69

جدول4-8) توصیف متغیر حقوق و دستمزد……………. 70

جدول4-9) توصیف متغیر رضایت از همکار…………… 71

جدول4-10) توصیف متغیر رضایت از کارفرما………… 72

جدول4-11) توصیف متغیر رضایت از شغل……………. 73

جدول4-12) آزمون کولموگروف- اسمیرنف…………….. 74

جدول4-13) ضریب همبستگی بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمانی   74

جدول4-14) ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی    75

جدول4-15) ضریب همبستگی بین حقوق ودستمزد و تعهد سازمانی  75

جدول4-16) ضریب همبستگی بین رضایت از همکار و تعهد سازمانی 76

جدول4-17) ضریب همبستگی بین رضایت از کارفرما و تعهد سازمانی   77

جدول4-18) ضریب همبستگی بین رضایت از شغل و تعهد سازمانی  77

جدول4-19) آزمون رگرسیون بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی و تعهد سازمانی……………………………………. 78

جدول4-20) آزمون رگرسیون بین ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی  79

 


فهرست نمودارها

عنوان                                                    صفحه

 

نمودار 2-1) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ……….. 22

نمودار 2-2) نمودار هرم سطح تعهد………………. 25

نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان…… 63

نمودار4-2) نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان………. 64

نمودار4-3) نمودار میله ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان. 65

نمودار4-4) نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان….. 66

نمودار4-5) هیستوگرام  متغیر تعهد سازمانی………. 67

نمودار4-6) هیستوگرام  متغیر رفتار اخلاقی……….. 68

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر رضایت شغلی………… 69

نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر حقوق و دستمزد……… 70

نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر رضایت از همکار…….. 71

نمودار4-10) هیستوگرام  متغیر رضایت از کارفرما….. 72

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نمودار4-11) هیستوگرام  متغیر رضایت از شغل……… 73

 


فهرست شکل‌ها

عنوان                                                    صفحه

 

شکل 1-1) مدل پژوهش…………………………… 7

شکل 2-2) تعهدات پنچ‌گانه …………………….. 16

شکل 2-1) پیش‌فرضهای تعهد سازمانی ……………… 17

شکل 2-3) مدل تعهد سازمانی …………………… 23

شکل 2-4)ارتباط‌ی بین مقررات قانونی و استانداردهای اخلاقی   39

شکل 2-5) مدل اخلاق سازمانی با رویکردی نظام یافته .. 44

شکل 2-6) مراحل توسعه‌ی اخلاقیات کولبرگ …………. 45

شکل 2-8) نیروهایی که به اخلاق مدیریت شکل می‌دهند … 48

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .