عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

) مقدمه

با در نظر داشتن عنوان پژوهش و ارتباط‌ی متغیرهای مستقل و وابسته که مبنای اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهند، در این فصل اطلاعات لازم درخصوص روش اجرای پژوهش، روش جمع‌آوری اطلاعات، روش نمونه‌گیری و برآورد حجم نمونه، روایی و پایایی پرسشنامه و … که ما را در جهت رسیدن به اهداف پژوهش و اثبات و رد فرضیه‌ها کمک می کند، تبیین داده می گردد.

3-2) روش پژوهش

این پژوهش با در نظر داشتن اهداف آن و طبقه‌بندی تحقیقات مانند تحقیقات با ماهیت توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه‌ها از آزمون ضریب همبستگی و رگرسیوناستفاده شده می باشد .از آن جا که نمودار داده  یک توزیع نرمال را نشان می دهند از روش های پارامتری وآماره آزمون پیرسون بهره گیری نموده ایم .

مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی‌های متغیرهای یک جایگاه صورت می‌گیرد و هدف آن عبارت می باشد از تشریح جنبه‌هایی از پدیده موردنظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی ـ سازمانی ـ صنعتی و نظایر آن.

از آنجا که در این پژوهش می خواهیم علل کاهش تعهد سازمانی را در کارمندان آموزش و پرورش مقطع متوسطه ناحیه یک رشت مطالعه کنیم و راه حل های کاربردی برای رفع آن بیابیم ،این پژوهش در سطح تحقیقات کاربردی قرار گرفته می باشد. زیرا هنگامی که با هدف برخورداری از نتایج یافته‌ها برای حل مسایل موجود در سازمان به پژوهش می‌پردازیم، آن پژوهش را پژوهش کاربردی می‌نامیم. (سکاران، 9،1390)

از آن‌جا که این پژوهش در محیط طبیعی یعنی جایی که وقایع به گونه معمول روی می‌دهند، و همراه با حداقل دخالت محقق صورت می‌گیرد، پژوهش حاضر میدانی می‌باشد. از نظر افق زمانی، مقطعی تک‌ضربه‌ای می باشد، زیرا داده‌های پژوهش در عرض چند هفته جمع‌آوری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .