عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

هر رفتاری که در موقعیتی خاص در قبال دیگری صورت می‌گیرد، نشانگر تعهدی می باشد که فرد در قبال دیگران دارد. بدون تعهد رفتارهای بشر معنی و مفهوم خود را از دست می‌دهند. پس تعهد یکی از ویژگیهای انسانی می باشد که در همه هست، اما همه به یک اندازه به آن پایبند نیستند. تعهد سازمانی را می‌توان رضایت قلبی و التزام عملی نسبت به وظایف تعیین شده برای بشر تعریف نمود، با این شرط که بدون هر سیستم نظارتی، شخص وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام برساند. یکی از عمده‌ترین دغدغه‌های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه‌هاست، تا آن‌ها با حس مسئولیت و تعهد کامل به حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. عوامل متعددی باعث می گردد که اندازه تعهد در افراد مختلف، متفاوت باشد. تحقیقات متعددی در این زمینه صورت گرفته و عواملی اعتقادات دینی، فرهنگ، احساس تعلق، وضعیت اقتصادی، اندازه تحصیلات، درآمد، محل خدمت، سابقه کار و مانند اخلاق و رضایت شغلی را بر اندازه تعهد افراد دخیل دانسته‌اند. (مرادی و همکاران،78،1392)

در این فصل به اظهار مبانی نظری وپیشینه پژوهش می پردازیم.و شامل سه بخش می باشد؛

بخش اول  مربوط به متغیر وابسته و تعاریف و نظریات  تعهد سازمانی  می باشد .

بخش دوم مربوط به متغیر های مستقل و تعاریف ونظریات مربوطه می باشد.

بخش سوم مربوط به پیشینه پژوهش و مطالعه و اظهار نتایج بدست آمده  تحقیقات مشابه در داخل و خارج از کشور می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید