مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

1-4-1- حوزه داخلی

ملکیان و همکاران (1390) در تحقیقی به عنوان مطالعه ارتباط بین وجه نقد نگهداری شده و عوامل تعیین کننده ان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به مطالعه عوامل تعیین کننده نگهداری وجه نقد پرداخت. جهت انجام این پژوهش نمونه ای مشتمل بر 131 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1383-1387 انتخاب گردیده می باشد . برای براورد مدل اماری پژوهش روش رگرسیون با بهره گیری از داده های تابلویی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد یافته های پژوهش نشاندهنده وجود ارتباط بین اندازه شرکت، داراییهای ثابت مشهود با وجه نقد نگهداری شده میباشد. همچنین نتایج نشان میدهد که جریان های نقدی، سود آوری و فرصت های رشد ارتباط مثبتی با وجه نقد نگهداری شده دارند.

صامتی و همکاران(1386) به مطالعه تاثیر نرخ تورم بر ارزش شرکت پرداخنتد. در این پژوهش از شاخص کیو توبین برای محاسبه ارزش شرکت بهره گیری گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط معناداری بین نرخ تورم و ارزش شرکت وجود ندارد.

حساس یگانه و همکاران(1387) در تحقیقی به  مطالعه ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت پرداخنتد. در این پژوهش توجه های مختلف در مورد سرمایه گذاران نهادی مورد آزمون قرار گرفت. به گونه کلی نتایج این پژوهش نشان داد که بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست. همچنین نتایج نشان داد که بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت ارتباط معناداری وجود ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دموری و همکاران(1390) در تحقیقی به مطالعه ارتباط بین هموارسازی سود، کیفیت سود و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان داد سرمایه گذاران برای شرکت های هموار ساز سود با کیفیت، بالاترین ارزش و برای شرکت های غیر هموارساز سود بدون کیفیت، کمترین ارزش را قائل هستند.

یحیی زاده فر و همکاران(1389) در تحقیقی به مطالعه ارتباط نقد شوندگی با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش ارتباط نرخ گردش به عنوان معیار نقدشوندگی با بازده سهام در دوره ی زمانی 1381 تا 1387 مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. نتایج پژوهش آنها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ضریب متغیر نرخ گردش و بازده سهام می باشد.

قائمی و همکاران(1385) به مطالعه عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در این پژوهش تاثیر ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، حجم مبادلات سهام و نسبت قیمت به درآمد را بر بازده سهام مطالعه کردند.. نتایج این پژوهش حاکی از ارتباط معنی دار و مثبت بازده سهام با شاخص ریسک سیستماتیک، اندازه شرکت و نسبت قیمت به درآمد می باشد.

مشکی (1390) در تحقیقی به مطالعه عوامل موثر بر عملکرد شرکت های بورسی پرداخته. وی در این پژوهش ارتباط بعضی از متغیر های مهم و اثرگذار نظیر اندازه و نسبت ارزش دفتری به بازار بر عملکرد(بازدهی و سودآوری) را مورد مطالعه قرار داده. یافته های پژوهش وی حاکی از وجود یک ارتباط خطی مستقیم بین متغیر های اندازه و بتا با عامل بازدهی و نیز وجود ارتباط خطی مستقیم بین متغیر های اندازه و اهرم مالی با عامل سودآوری می باشد. این در حالی می باشد که ارتباط بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با هر دو متغیر وابسته بازدهی و سود آوری منفی بدست آمده می باشد.

1-4-2- حوزه خارج

ال نجار[1] (2012) در پژوهشی به عنوان عوامل مالی تعیین کننده نگهداری وجه نقد : شواهدی از بعضی بازار های نو ظهور، به مطالعه عوامل موثر بر نگهداری وجه نقد (ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود) در کشور های در حال توسعه (برزیل، هند ، روسیه وچین ) پرداخته و نتایج بدست امده از ان را کشور های انگلستان و امریکا مقایسه نمود .نتایج وی نشان میدهد که ساختار سرمایه و سیاست تقسیم سود بر نگهداری وجه نقد تاثیرگذار می باشد ؛ و شباهت هایی بین کشور های توسعه یافته ودر حال توسعه در ارتباط با فاکتور های تاثیر گذار بر روی نگهداشت وجه نقد هست .

جی یانگ و همکاران[2] (2011) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد : مطالعه تجربی در صنعت رستوران به مطالعه عوامل تا ثیر گذار بر سطح نگهداری وجه نقد در 125 شرکت  طی سال های 1997 –  2008 پرداختند . نتایج  انها نشان داد که شرکت های رستوران  با فرصت های سرمایه گذاری بیشتر تمایل بیشتری به نگهداری وجه نقد دارند از طرف دیگر شرکت هایی که سطح نقدینگی، هزینه سرمایه و پرداخت سود سهام بالاتری دارند وجه نقد کمتری را نگهداری میکنند .

کین وای[3] (2010) به مطالعه ارتباط نگهدار ی موجودی های نقدی، ساختار حاکمیت شرکتی و ارزشیابی شرکت پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که بین ساختار حاکمیت شرکتی و نگهداری وجه نقد ارتباط مثبت و معنی داری هست . همچنین نشان داد که بین نگهداری موجود ی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط مثبت و معناداری هست.

کوین[4](2007) در تحقیقی به مطالعه ارتباط نگهداری موجودی های نقدی با بازده سهام و عملکرد عملیاتی پرداخت. نتایج پژوهش وی نمایانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین نگهداری موجودی های نقدی با عملکرد عملیاتی و بازده سهام می باشد.

کرنت[5] و همکاران(2007) در تحقیقی به مطالعه اثر سرمایه گذاران نهادی روی عملکرد شرکت پرداخنتد. نتایج پژوهش آنها نشان داد که سرمایه گذاران نهادی اثر مثبت و معناداری بر عملکرد عملیاتی آتی دارند.

نویسی و نیکر[6](2006) در تحقیقی به مطالعه ارتباط سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت پرداخنتد. نتایج پژوهش آنها حاکی از ارتباط ی مثبت و معناداری بین مالکیت نهادی و ارزش شرکت بود.

کوبن[7](2008) در تحقیقی به مطالعه ارتباط اهرم مالی و ارزش شرکت پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که اهرم مالی اثر منفی و معناداری بر ارزش شرکت دارد.

[1] . Basil Al- Najar

[2] . Jiyonug, K.,Hyunjoon, David, W

[3] Kin-Wai

[4] Kevin

[5] Cornett

[6] Navissi and Naiker

[7] Kuben

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری