مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-14-  ساختار پژوهش    

پژوهش حاضر شامل پنج فصل می باشد. در فصل اول به اظهار کلیات پژوهش پرداخته شده می باشد. در این فصل اهمیت موضوع، تعریف مساله و سوال‌های اصلی پژوهش اظهار شده می باشد. پس از آن اهداف پژوهش، سابقه و ضرورت انجام پژوهش بصورت مختصر اظهار شده و سپس فرضیه‌های پژوهش، روش پژوهش و تعاریف عملیاتی بعضی واژه های به کار گرفته شده در پژوهش ارائه شده‌اند.

فصل دوم به اظهار مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختصاص یافته می باشد.

فصل سوم به تشریح روش شناسی پژوهش اختصاص یافته می باشد. در این فصل چگونگی انجام پژوهش، نحوه جمع‌آوری داده‌های آماری، تعریف مفاهیم و آزمون‌های آماری مورد بهره گیری در پژوهش و نحوه آزمون فرضیات اظهار شده می باشد.

در فصل چهارم آغاز آمار توصیفی در ارتباط متغیرهای مورد مطالعه ارائه می گردد. سپس فرضیات طرح شده مورد آزمون قرار گرفته و نتایج حاصل از پردازش اطلاعات ارائه می گردد.

فصل پنجم شامل نتایج پژوهش و ارائه پیشنهادات می باشد. در قسمت نتایج کوشش شده می باشد اهم اطلاعات و یافته‌های پژوهش ذکر گردد و در بخش پیشنهادات، بر اساس نتایج بدست آمده از پژوهش پیشنهاداتی ارائه می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری