مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-2-  روش پژوهش

پژوهش های حسابداری عموما در گروه تحقیقات اثبات گرایی قرار می گیرد زیرا پژوهش­گران حسابداری معمولاً با این پیش فرض که مفاهیم و واقعیات به صورت عینی در دنیای خارجی هست و با انواع روش­های آماری، نظاره و … قابل اندازه­گیری هستند، اقدام به انجام پژوهش خویش می­نمایند. آنان آگاهانه یا ناآگاهانه معتقد به استقلال آزمون کننده و آزمودنی از یکدیگر می­باشند. البته این شیوه غالب در پژوهش­های حسابداری، به صورت روز افزون مورد انتقاد واقع شده­اند. اما صرف نظر از آسیب شناسی تحقیقات مزبور، پژوهش حاضر در طبقه رویکردهای اثبات­گرایی قرار می­گیرد.

از آن جا که این نوشتار به توصیف آن چیز که که هست یا توصیف شرایط موجود بدون دخل و تصرف (و نه به الزام و توصیه خاص) می­پردازد و با در نظر داشتن آن که قضاوت­های ارزشی در این پژوهش کم رنگ می باشد، پژوهش حاضر در زمره تحقیقات توصیفی حسابداری به شمار می­رود. به علاوه با در نظر داشتن اینکه از اطلاعات تاریخی در آزمون فرضیات آن بهره گیری شده می باشد، در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه­بندی می­گردد. همچنین از آن جا که هدف از انجام این پژوهش مطالعه ارتباط بین سطح نگهداری موجودی های نقدی با ارزش شرکت، بازده سهام و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می باشد، با در نظر گرفتن ماهیت و روشی که در این مطالعه بهره گیری می­گردد، نوع پژوهش توصیفی- همبستگی به شمار می­رود.

پژوهش حاضر به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه­گرا، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی- کتابخانه­ای می­باشد. نوشته پیش رو اساسا برای بهبود و ارتقاء دانش موجود پیرامون ارتباط بین سطح نگهداری موجودی های نقدی با ارزش شرکت، بازده سهام و عملکرد شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران، انجام می­گردد و در اقدام نتایج آن برای رفع معضلات پیرامون سرمایه­گذاری­ها کاربردی خواهد بود. به لحاظ تحلیل آماری، این پژوهش از تکنیک رگرسیون­ چند متغیره بهره گیری خواهد نمود.

3-3- مسالهی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مسئله اساسی این پژوهش این می باشد که آیا سطح نگهداری وجه نقد با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام، ارتباط ی معناداری دارد یا خیر؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری