مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3-8-5- رگرسیون چندگانه

واژه رگرسیون[1] به معنای بازگشت می باشد و نشان‌ دهنده آن می باشد که مقدار یک متغیر به متغیر دیگری بر می گردد. اساسی‌ترین فرض در تحلیل رگرسیون عباتست از: عواملی که چگونگی یک فعالیت یا رفتار اقتصادی را در گذشته و حال تحت تاثیر قرار داده‌اند در آینده نیز کم و بیش به همان اندازه، به اثربخشی خود ادامه خواهند داد (آذر، 1380).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مدل رگرسیون چند متغیره (چند گانه) شامل دو یا چند متغیر مستقل می باشد که متغیر وابسته تحت تاثیر این متغیرهای مستقل قرار می‌گیرد. در این مدل آماری، فرض بر این می باشد که ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته به صورت زیر می‌باشد:

که در آن  پارامترهای مجهول،  متغیری تصادفی و  ثابت‌های معلوم هستند (آذر و مومنی، 1385).

شیوه کار رگرسیون به این شکل می باشد که آغاز بایستی معنی‌داری کل مدل رگرسیون مورد آزمون قرار گیرد که این کار توسط جدول ANOVA (تحلیل واریانس) صورت می‌گیرد. سپس بایستی معنی‌داری تک‌تک ضرایب متغیرهای مستقل مطالعه گردد که این کار با بهره گیری از جدول ضرایب صورت می‌گیرد (مومنی، 1386).

[1]– Regression.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید