عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل تعیین‌کننده ابعاد تعهد سازمانی

2-2-4-1)تعهد عاطفی

مودی و همکارانش[1](1982) پیش شرط‌های تعهد سازمانی(تعهد عاطفی) را در چهار گروه دسته‌بندی کرده‌اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2-1) پیش‌فرضهای تعهد سازمانی (دولت آبادی فراهانی، 1378، 81)

 

1- ویژگی‌های شخصی: شامل سن، سابقه خدمت، سطح آموزش، جنسیت، نژاد و عوامل شخصی دیگر، سن و سابقه خدمت با تعهد ارتباط مستقیم دارند. سطح آموزش با تعهد سازمانی ارتباط معکوس دارد. در این مطالعه مشخص گردید زنان تعهد عاطفی بیشتری از مردان دارند. (نظری پویا، 1383، 41)

2- ویژگی‌های مرتبط با تأثیر: تحقیقات نشان می‌دهد شغل غنی‌شده چالش شغلی را افزایش داده و منجر به افزایش تعهد می گردد. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهند تعهد با تضاد تأثیر و ابهام تأثیر ارتباط معکوس دارد.(همان)

3- ویژگی‌های ساختاری: مشخص شده می باشد تعهد با اندازه رسمیت، وابستگی وظیفه‌ای و عدم ‌تمرکز در سازمان دارای ارتباط مثبت می باشد به علاوه تعهد با اندازه مشارکت افراد در تصمیم‌گیری و اندازه مالکیت فرد بر واحد تولیدی و کنترل سازمان نیز دارای ارتباط مثبت می باشد. پس تغییرات ساختاری می‌تواند تا حدی تعهد کارکنان را تحت‌تأثیر خود قرار دهد. (همان)

4- تجربیات کاری: تجربیات کاری به عنوان نیروی عمده در فرآیند اجتماعی شدن یا اثرپذیری کارکنان محسوب شده و به عنوان نیروی عمده‌ای می باشد که بر اندازه وابستگی روانی کارکنان به سازمان تأثیر مثبت دارد. همچنین احساس کارکنان در مورد توجه‌های مثبت همکاران بر تعهد فرد مؤثر می باشد. (دولت‌آبادی فراهانی، 1378، 83)

2-2-4-2) تعهد مستمر

تعهد مستمر نمایانگر شناسایی و تعیین هزینه‌های ناشی از ترک سازمان توسط فرد می‌باشد. پس، هر عاملی که بتواند هزینه‌های مذکور را افزایش و یا در آن تغییر ایجاد کند می‌تواند به عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده و مؤثر بر تعهد مستمر محسوب گردد. متدوال‌ترین عواملی که در این ارتباط مورد مطالعه قرار گرفته‌اند، اندوخته‌ها یا سرمایه‌گذاریها در سازمان و فراهم بودن فرصت‌های شغلی یا جایگزین‌های موجود می‌باشد. بیکر‌(1980) معتقد می باشد که تعهد به یک مسیر خاص از فعالیت هنگامی شکل می‌گیرد که فرد برای خویش سرمایه‌هایی را کنار گذاشته باشد که اگر این فعالیت تداوم نباید آن سرمایه‌ها را از دست بدهد. سرمایه‌های مذکور اشکال مختلفی دارند اما می‌توانند مرتبط با کار یا غیرمرتبط با آن باشند. به عنوان‌مثال، اتلاف وقت و هدر رفتن کوشش‌هایی که به مقصود کسب مهارت‌های غیرقابل انتقال صورت گرفته می باشد، از دست دادن مزایای جذب سازمانی، از دست رفتن ارشدیت یا ایجاد اختلال در روابط شخصی و ایجاد فقر در زندگی خانوادگی می‌توانند به‌عنوان هزینه‌های بالقوه ناشی از ترک سارمان محسوب شوند. آزمون نظریه بیکر با در نظر داشتن این واقعیت که هزینه‌های ناشی از ترک سازمان برای افراد مختلف کاملاً متفاوت و متنوع می باشد، مشکل می‌باشد. (نظری پویا، 1383، 44-43) .

1-Mowdey,porter,steers

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .