عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .

1-5) چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری مبنایی می باشد که تمام پژوهش برروی آن قرار داده می گردد، چارچوب نظری یک شبکه منطقی، توسعه‌یافته توصیف شده وکامل بین متغیرهایی می باشد که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، نظاره و مطالعه ادبیات موضوع(پیشینه پژوهش)، فراهم آمده می باشد. در این مرحله عیان می گردد که برای یافتن  راه‌حل‌های مسئله آغاز پژوهشگر بایستی مسئله را بشناسد و سپس متغیرهایی را که در مسئله تأثیر دارند معین کند. سپس بایستی شبکه ارتباطات بین متغیرها (مدل پژوهش) به درستی بنا گردد، به نحوی که بتوان زمینه‌های مربوط را ایجاد و سپس آزمون نمود، بر پایه نتایج آزمون فزضیه‌ها، معلوم می گردد که تاچه اندازه از طریق یافته‌های پژوهش بتوان مسئله راحل نمود. از این رو چارچوب نظری گام مهمی در فرایند پژوهش می باشد. چارچوب نظری یک الگوی مفهومی می باشد مبتنی بر روابط تئوریک میان‌شماری از عواملی که در مورد مسئله پژوهش بااهمیت تشخیص داده شده‌اند.( سکاران،1390،94) با در نظر داشتن تحقیقات انجام شده در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر اندازه تعهدسازمانی کارمندان آموزش و پرورش و این که کاهش تعهد می‌تواند ناشی از عدم رضایت شغلی یا رفتارهای اخلاقی همکاران باشد، در این پژوهش به مطالعه ارتباط رفتار اخلاقی و رضایت شغلی (از جنبه‌های؛ رضایت از دستمزد، رضایت از همکاران، رضایت از کارفرما، رضایت از شغل) و تأثیر آن‌ها بر تعهد کارمندان آموزش و پرورش ناحیه یک رشت می‌پردازد. در این پژوهش تعهدسازمانی متغیر وابسته می‌باشد که از دیدگاه آلن و می‌یر مورد مطالعه قرارگرفته می باشد، در این دیدگاه تعهدسازمانی عبارت می باشد از یک حالت روانی و نوعی تمایل نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد و دارای سه بعد؛ عاطفی، مستمر و هنجاری می‌باشد.(قلی‌پور،1386، 376)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .