عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

روش جمع کردن (ترکیبی)

اساس این روش بر این نکته می باشد که موفقیت یک استراتژی به ترکیب هماهنگی بیرونی (عمودی) و هماهنگی درونی (افقی) بستگی دارد. شرکتهایی که مجموعه ای از روشهای منابع انسانی را بهره گیری کنند، عملکرد بهتری خواهند داشت، مشروط بر آن که سطح بالایی از هماهنگی میان این روشها با استراتژی رقابتی خود دست یابد (اعرابی، 1385).

 

2-1-24) مدلهای های طراحی و تدوین استراتژی منابع انسانی

در واقع روشی استاندارد برای تدوین استراتژی منابع انسانی وجود ندارد. به علاوه فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی، اغلب به اندازه خود محتوای استراتژی اهمیت دارد. زیرا از طریق کار روی مسایل استراتژیک و برجسته کردن موارد اختلاف، عقاید جدیدی ظهور می کند که در نهایت به توافق بر سر آرمانهای سازمان می‎انجامد (آرمسترانگ، 1381).

از این رو بهتر می باشد آغاز اختصار ای از مدلهای تدوین استراتژی منابع انسانی مورد مطالعه قرار گیرد.

 

2-1-24-1) مدلهای عقلایی یا منطقی[1] (مبتنی بر استراتژی سازمان)

نخستین مدلها برای تدوین استراتژی منابع انسانی، در میانه دهه 1980، با نظری عقلایی، منطقی و فنی و متکی بر استراتژی سازمان طراحی شده اند. تاثیرگذاری یک طرفه استراتژی سازمان بر استراتژی منابع انسانی در این مدلها در شکل 2-9 نشان داده شده می باشد (بامبرگر و مشولم، 1381).

شکل 2-9) فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در الگوهای عقلایی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

این مدلها فقط درصورتی قابل اجرا هستند که استراتژی سازمان، به صورت آماده و از قبل تهیه شده باشد. البته در این صورت، هر گونه اشتباه و انحراف در فرآیند تدوین استراتژی سازمان، عیناً به استراتژی منابع انسانی نیز سرایت می نماید. بدیهی می باشد عناصر تصمیم گیری در این مدلها همانند مدلهای تدوین استراتژی سازمان، شامل نقاط قوت و ضعف (عوامل درون سازمان) و فرصتها و تهدیدات (عوامل بیرون سازمان) هستند. از این مدلها می توان از مدل آرمسترانگ[2] نام برد که در جدول شماره 2-10 نشان داده شده می باشد (آرمسترانگ، 1381).

[1] Rational

[2] Armstrang

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت