عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

) نظام نگهداری منابع انسانی

فلسفه نظام گرا حکم می کند که بشر با تمام ابعاد وجودش در ارتباط با کار و زندگی اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد و زمانی که از امور مربوط به حفظ و نگهداری این موجود استثنایی صحبت می گردد، بایستی ابعاد گوناگون و پیچیده او شامل ویژگیهای: عاطفی، احساسی، غریزی و ذاتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که متبلور کننده دو نیروی مادی و معنوی وجود بشر هستند؛ مورد توجه قرارگیرد. لازم به تبیین می باشد که اطلاق کلیه عوامل کار به عنوان سیستم نباید این تصور را به وجودآورد که بشر به منزله یک ابزار مکانیکی و مشابه یک ماشین در نظر گرفته شده می باشد. نگهداری کارکنان سازمانها و به ویژه نگهداری مدیران، ابعادی وسیعتر از ارتباط دادن بشر با حقوق و مزایای دریافتی، یا تامین بهداشت و ایمنی در محیط کار دارد. تصور هر فضای فرهنگی ازکیفیت زندگی کاری[1]، تصور ویژه ای می باشد که مدیران بایستی در جهت شناخت آن کوشش نمایند.

2-1-8-4) نظام کاربرد منابع انسانی

توجه استراتژیک به قلمرو مدیریت منابع انسانی بر تعامل بین اجزاء سیستم با یکدیگر و تعامل سیستم با محیط بیرونی خود، تاکید ویژه دارد. پس مجموعه های چهارگانه نظام مدیریت منابع انسانی بایستی متوازن کننده فعل و انفعالات یکدیگر در راستای تحقق اهداف و استراتژی های سازمان باشند. هر گونه نارسایی و محدودیتی که باعث گردد زیر مجموعه های دیگر نظام مدیریت منابع انسانی (نظام تامین و تعدیل، نظام بهسازی و نظام نگهداری) نتوانند به گونه موثر وظایفشان را به انجام برسانند، نظام کاربرد منابع انسانی بایستی در صدد جبران آن باشد (میرسپاسی، 1385).

بکارگیری موثر منابع انسانی از مسئولیتهای همه مدیران و سرپرستان سازمانها می باشد. اما از نظر طرح ریزی و اجرا مدیران را می توان در دو حوزه عمده، تحت عنوان حوزه استراتژیک و حوزه عملیاتی تقسیم بندی نمود. مدیران استراتژیک خط مشی ها و هدفهای کلان سازمان را در زمینه چگونگی جذب، بهسازی، نگهداری و کاربرد ارائه می نمایند و راهنمایی های لازم در زمینه جابه جایی های درون سازمانی[2] و بین سازمانی[3] و نظایر آن را توصیه می نمایند و مدیران عملیاتی اکثراً طرح های استراتژیک را به مرحله اقدام در می آورند (همان منبع).

درحوزه تصمیمات استراتژیک مرتبط با کاربرد موثر منابع انسانی سه زمینه زیر مهم می باشد:

  • متناسب کردن منابع انسانی، استراتژی های سازمان و در صورت لزوم ارائه توصیه هایی در جهت کوچک سازی[4] و متناسب سازی[5] سازمان
  • چگونگی دریافت خدمات پشتیبانی از درون[6] و بیرون سازمان [7]

تعدیل منابع انسانی از طریق جابه جایی های درون سازمانی، انتقال، ترفیع، ارتقاء ‌مقام، تغییر مسیر شغلی افراد و تدابیری از این قبیل (میرسپاسی، ‌1385).

[1] Quality Work Life

[2] Intraorganization

[3] Interorganization

[4] Downsizing

[5] Wtightsizing

[6] Inhouse

[7] Outsourcing

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان
  4. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت