عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل آنجل وپری

آنجل وپری براساس تحلیل پرسشنامه پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن،فرق قائل شدند، تحلیل این دو عامل اساس پرسشنامه را عیان نمود. یک عامل به‌وسیله سؤال‌هایی مشخص می گردد که تعهد به ماندن در سازمان را ارزیابی می کند و دیگری به وسیله سؤال‌هایی که تعهد ارزشی(دفاع از اهداف سازمان) را می‌سنجد، معین می کند. تعهد ارزشی آنجل وپری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می‌دهد. این نوع تعهد تصریح به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن این دو، تصریح به اهمیت تعاملات پاداش‌ها دارد. این نوع تعهد تعهد حساب‌گرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد. (مایر و شورمن،1998،صص15-16)

2-2-3-4) مدل پنج تعهدی کلیدی

براساس کار مک کینزی که موسسه مشاوره مدیریت مورد تکریم در جهان می باشد و به کمک تجارب حاصل از کار با بسیاری از شرکت‌ها مدیران ممتاز به مدلی بسیار مفید در زمینه ممتاز بودن در مدیریت رسیده‌اند که آن را مدل پنج تعهد کلیدی نام نهاده‌اند و می‌توان فهمید که تفوق در مدیریت از تعهد سرچشمه می‌گیرد.

اثربخش‌ترین مدیران در مجموعه‌ای از تعهدات پنج‌گانه اساساً یکسان اقدام می‌کنند این تعهدات عبارتند از:‌

1- تعهد نسبت به مشتری

2- تعهد نسبت به سازمان

3- تعهد نسبت به خود

4- تعهد نسبت به مردم

5- تعهد نسبت به وظیفه (تکلیف)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .