عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

نتایج تعهد سازمانی

تحقیقات زیادی درمورد تأثیر تعهدات سازمانی در عملکرد سازمانی، رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی (مقصود رفتارهایی می باشد که افراد علاوه بر وظایف مقرر در تبیین شغل برای سازمان انجام می‌دهند)، ترک خدمت کارکنان و غیبت و تأخیر انجام شده می باشد. تعهد سازمانی موجب دستیابی سازمان به نتایج زیر می گردد:

– کارکنان اهداف و ارزش‌های سازمانی را در حد بالایی می‌پذیرند.

– کارکنان در جهت تأمین و تحقق اهداف و منابع سازمانی کوشش و کوشش جدی می‌نمایند.

– احساسات خوبی درمورد کارشان داشته و برای شغل خود ارزش قائل می شوند.

– کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می‌مانند و بیشتر کار می‌کنند.

– تعهد سارمانی یک توجه درمورد وفاداری کارکنان سازمان و یک فرآیند مستمر می باشد که تعهد سازمانی منجر به نتایج مطلوب سازمانی همچون ترک خدمت کمتر و مشارکت و سرگیری فعالیت نیروی کار در امور سازمانی می گردد.

– تعهد سازمانی نیاز به هزینه‌های هنگفت در جهت ایجاد سیستم‌های نظارت و کنترل دقیق و پیچیده را کاهش می‌دهند.

– کارمندان وفادار منافع بی‌شماری را نصیب سازمان می‌سازند. (نصیری،93،1387)

2-3) بخش دوم :رضایت شغلی

2-3-1)تعاریف رضایت شغلی

مطالعه رضایت شغلی با مطالعات هاثورن در اوایل سال 1930 شروع گردید و از این سال رضایت شغلی به‌گونه وسیع مورد مطالعه قرار گرفت. در اصل رضایت شغلی به این دلیل اهمیت پیدا نمود که طرفداران اولیه رویکرد در روابط انسانی، تئوریست‌ها و مدیران را قانع نمود که کارگر خوشحال، کارگری سودآور می باشد. با وجود تأکید بسیار درک ما از این مفهوم محدود می باشد. مع‌هذا درمورد تعریف مناسب رضایت شغلی، توافق‌هایی هست.

کوشش کلاسیک برای تعریف رضایت شغلی در سال 1985 توسط رابرت هاپاک[1] انجام گردید. وی درمورد پیچیدگی رضایت شغلی، هشدار داد. و آن را به عنوان ترکیبی از موارد روانشناختی، فیزیولوژیک و محیطی تعریف کرده می باشد که باعث می گردد شخص اظهار نماید که «من از شغلم رضایت دارم»

لوین[2] اظهار می کند که رضایت شغلی تصریح دارد به اندازه علاقه فرد به شغل خود.

نایلوروبلوم[3] رضایت شغلی را به عنوان یک توجه کلی شکل گرفته و منتج از فاکتورهای شغلی ویژه، خصوصیات فردی و روابط خارج از شغل تعریف می‌کنند. رضایت شغلی یک طرز تلقی کلی و متعلق به فرد در جریان شغل وی می‌باشد و به عنوان یک ارزیابی شخصی از شرایط موجود در شغل یا کار، اداره و … منصور می گردد که در نتیجه تملک یک شغل روی می‌دهد.

به نظر دیویس و نیواستورم[4] (1989) رضایت شغلی مجموعه‌ای از احساس‌های سازگار و ناسازگار می باشد که کارکنان با آن احساس به کار خود می‌نگرند. میان این احساس‌ها و عنصر دیگر از توجه کارکنان، یعنی اندیشه‌های ذهنی و نیت‌های رفتاری تفاوتی عیان و مهم هست. این سه عنصر در مجموع به مدیران سازمان‌ها کمک می‌کنند تا واکنش کارکنان را نسبت به شغلشان درک کنند، و اثر آن را بر رفتار بعدیشان پیش‌بینی نمایند. وقتی که کارکنان به سازمان می‌پیوندند، مجموعه‌ای از خواسته‌ها، نیازها، آرزوها و تجربیات گذشته را که بر روی هم انتظارات شغلی را می‌سازند، با خود به همراه دارند. رضایت شغلی نشانی از ارتباط توقعات نوخواسته بشر با پاداش‌هایی که کار فراهم می‌آورده می باشد.

لاک[5] 1969 رضایت شغلی را احساس تعریف می کند که از ارزیابی شغل به عنوان عامل تسهیل کننده‌ی نیل به ارزش‌های شغلی حاصل می گردد. وی رضایت شغلی را دربردارنده‌ی چهار عامل توصیف می کند که عبارتند از:

1- پاداش به معنی حقوق و شرایط ارتقا

2- زمینه شغلی به معنی شرایط و مزایای شغلی

3- عوامل و روابط انسانی با همکاران و سرپرستان

4- ویژگی‌های شغل

فلدمن و آرنولد[6] 1986 رضایت شغلی را چنین تعریف کرده‌اند: رضایت شغلی به مجموع تمایلات مثبت یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق می گردد. زمانی که می‌گوییم فرد رضایت شغلی بالایی دارد، در حقیقت منظورمان اینست که وی به گونه کلی به اندازه زیادی شغل خود را دوست داشته و از طریق آن توانسته می باشد نیازهای خود را ارضاء نماید و در نتیجه احساسات مثبت نسبت به آن دارد. (جهانی و همکاران ،34،1390)

گوردون[7] 1990 می‌گوید رضایت شغلی عبارت می باشد از درجه رضایتی که کارمند از ارضای نیازمندیهای خود به وسیله شغلش به دست می‌آورد.

کان[8] رضایت از کار را جالب توجه و مورد علاقه بودن شغل و اندازه و حد شأن و منزلتی که برای دارنده آن فراهم می‌سازد می‌داند.

از نظر لوتانز[9] 1993 رضایت شغلی نتیجه ادراک کارکنان از چگونگی فراهم ساختن انتظارات مهم آنان وسط شغلشان می باشد.

وی سه جنبه مهم برای رضایت شغلی در نظر گرفته می باشد:

1- رضایت شغلی یک پاسخ احساسی به شرایط کاری می باشد. نمی‌توان این پاسخ را نظاره نمود، اما می‌توان آن را استنباط نمود.

[1]– Robert Hoppock

[2] – Levin

[3] – Blum & Naylor

[4] – Davis & New storm

[5] – Locke

[6]– Feldman & Arnold

[7] – Gordman

[8] – Kan

[9] – Lutans

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .