عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

) اهمیت تعهد

والتون (1985)، اهمیت تعهد را عیان و بارز ساخت. او معتقد بود اگر سازمان دست از روش‌های سنتی کنترل خود بر کارکنان بردارد، تعهد آنان نسبت به سازمان بیشتر خواهد گردید و در نتیجه عملکرد آن‌ها بهبود خواهد پیدا نمود (آرمسترانگ ،1386، 235). همچنین تحقیقات نشان داده می باشد تعهد سازمانی با پیامدهایی از قبیل رضایت شغلی، حضور، رفتار سازمانی فرااجتماعی و عملکرد شغلی ارتباط مثبت و با تمایل به ترک شغل ارتباط منفی دارد.[1]

تعهد سازمانی کارکنان، بویژه از نظر مدیران سازمان در جهت دستیابی به موفقیت‌و تعالی سازمانی یک مسأله بسیار مهم می باشد، امروزه با سرعت فزاینده تغییر در سازمان‌ها، مدیران به‌دنبال راه‌هایی برای افزایش تعهد سازمانی می‌گردند تا از این طریق به مزیت رقابتی دست یابند.

از طرفی تعهد سازمانی معلمان به‌عنوان یک عامل ،تأثیر بسزایی در عملکرد آنان دارد و این رو طریقه آن می‌تواند بسیاری از مسائل را تحت تأثیر قرار دهد. اگرمعلم، نسبت به شغل و سازمانش وفادار و متعهد باقی بماند، به گونه قطع موجب بالارفتن راندمان آموزش می گردد(ذولقدرنسب،1387،37).

تحقیقات نشان داده‌اند که کارمندان علاقه‌مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‌وری بالاتری دارند.تمایل به ماندگاری آن‌ها در سازمان بیشتر می باشد،کمتر غیبت می‌کنند و از انگیزه‌های بالاتری برخوردارند. بدین‌ترتیب  سازمان‌ها می‌توانند با شناخت اندازه تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل مؤثر بر آن، اهداف موردنظر سازمان را تحقق بخشند(مدنی،1384،45).

[1] – Shivan & etal 2003

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .