عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایتمندی مشتریان با در نظر داشتن شهرت بانکها

قسمتی از متن پایان نامه :

اهمیت مشتری

برای نشان دادن اهمیت مشتری و ضرورت حفظ او، با در نظر داشتن نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد.

ـ هزینه جذب یک مشتری جدید بین 5 تا 11 برابر نگهداری یک مشتری قدیم می باشد.

ـ برای افزایش 2 درصدی مشتری، بایستی 10 درصد هزینه نمود.

ـ ضرر و زیان از دست دادن یک مشتری، در حکم فرار 100 مشتری دیگر می باشد.

ـ رضایت مشتری، پیش‌شرط تمام موفقیت‌های بعدی شرکت‌هاست.

ـ رضایت مشتری مهمترین اولویت مدیریتی پیش روی اهداف دیگری زیرا سودآوری، سهم بیشتر بازار، توسعه محصول و … می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ ارزشمندترین دارایی هر سازمان، اعتماد و اطمینان مشتریان می باشد.

ـ انتخاب مشتری همیشگی و وفادار، تنها شرط بقای همیشگی و استمرار فعالیت‌های کارآمد هر شرکتی می باشد.

ـ مدیران ارشد بایستی شخصاً الگوی پایبندی در قبال رضایت مشتری باشند.

ـ برای جلب اعتماد مشتریان، کمتر از توان خود قول بدهید و بیشتر از قولی که داده‌اید اقدام کنید.

ـ معادل 98 درصد مشتریان ناراضی، بدون شکایت به سمت رقبا می‌طریقه.

ـ احتمال اینکه مشتریان کاملاً راضی مجدداً از شرکت شما خرید کنند، شش برابر مشتریان فقط راضی می باشد.

ـ گوش دادن به شکایت مشتری 90 درصد کار می باشد و حل کردن آن 7 درصد و پیگیری برای اطلاع از راضی شدن مشتری هم 3 درصد دیگر می باشد(صمدی، 1384، 19-21) .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارتند از :

1- سنجش وضعیت ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین در سطح بانکهای دولتی شهر رشت از دید مشتریان

2- سنجش اندازه رضایتمندی مشتریان بانکهای دولتی شهر رشت

3- مقایسه ارتباط‌ابعاد کیفیت خدمات بانکداری آنلاین با رضایت مشتریان در بین بانکهای دولتی شهر رشت

4- تعیین ارتباط امنیت شبکه با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

5- تعیین ارتباط قابلیت پاسخدهی با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

6- تعیین ارتباط سهولت دسترسی و بهره گیری آسان با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها

7- تعیین ارتباط قابلیت اعتماد با رضایتمندی مشتریان بانکهای شهر رشت با در نظر داشتن شهرت بانکها