عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

) دیدگاه‌هایی درمورد تعهد سازمانی

الف- تعهد را امری رفتاری تلقی می کند. این نوع تعهد، تعهد حساب‌گرانه نامیده می گردد. برمبنای کارهای بکر و هومنز استوار می باشد و افراد به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده‌اند و منافع و مزایای آن به سازمان دلبسته می شوند و به این‌ترتیب تعهد مستمر را می‌توان در این دیدگاه قرار دارد.

ب) تعهد سازمانی را امری نظری و عاطفی می‌داند و براین اساس تعهد سازمانی عبارت می باشد از دلبستگی و علاقه قوی به سازمان و تعیین هویت با آن که سه عامل را در آن می‌توان پیدا نمود:

1- پذیرش و اعتقاد قوی به اهداف و ارزش‌های سازمان

2- تمایل به کوشش زیاد برای تحقق اهداف سازمان

3- تمایل شدید به باقی ماندن و عضویت در سازمان

براین اساس تعهد عاطفی در این دیدگاه قرار می‌گیرد.

محققان عقیده دارند این دو توجه تأثیری متقابل بر یکدیگر دارند و قابل تبدیل به یکدیگرند و بعضی شکل‌های تعهد منجر به بعضی شکل‌های دیگر می گردد. (می یر،3،1990)

این نتیجه‌گیری با یافته می‌یر و آلن نیز سازگاری دارد. می‌یر و آلن با تفکیک دو بعد نظری و رفتاری تعهد برای هر یک از ابعاد و تعهد سازمانی تعاریف متفاوتی ارائه کرده‌اند. آنها تعهد عاطفی و هنجاری را با بعد نظری و تعهد مستمر را بعد رفتاری تعهد مطابقت داده‌اند. از نظر آنان تعهد عاطفی عبارت می باشد از وابستگی عاطفی به سازمان ابراز هویت با سازمان و عجین بودن با سازمان و تعهد هنجاری عبارت می باشد از احساس الزام و دین به سازمان و ادامه کار در سازمان و تعهد مستمر درک هزینه‌هایی می باشد که با ترک سازمان متوجه فرد می گردد.

نقطه مشترک ابعاد سه‌گانه تعهد سازمانی پیوند بین فرد و سازمان و در نتیجه کاهش ترک سازمان می باشد
)همان).

تعهد بیرونی و درونی: از دیدگاه آرجریس تعهد سازمانی یک مفهوم روابط انسانی به حساب می‌آید. به اعتقاد وی بدون تعهد اجرای هر برنامه یا ایده جدید به سختی انجام می‌پذیرد. نیروی انسانی در سازمان می‌تواند دو نوع از تعهد سازمانی (تعهد بیرونی و تعهد درونی) را دارا باشد. (نصیری،1387،صص92-91)

تعهد بیرونی: درواقع یک توافق قراردادی می باشد که تمامی شرایط کار، اهداف و رفتارهای آن از سوی دیگران مشخص می گردد و از کارکنان انتظار می‌رود فعالیت‌های سازمانی را به نحو احسن انجام دهند و درواقع، بدین‌خاطر تعهد بیرونی گفته می گردد که کارکنان اختیاری در تعیین تکلیف خود در سازمان ندارند و امورات سازمانی آنها از قبل تعیین شده می باشد. (همان)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .