عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

عنوان                                                   صفحه

چکیده. ‌ن

فصل اول ـ کلیات پژوهش

1-1) مقدمه. 2

1-2) اظهار مسأله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش. 5

1-4) اهداف پژوهش. 6

1-5) چارچوب نظری پژوهش. 6

1-6) مدل پژوهش. 7

1-7) فرضیات پژوهش. 7

1-8) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. 8

1-8-1) متغیروابسته. 8

1-8-2)متغیرهای مستقل. 8

1-9) قلمرو پژوهش. 9

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

2-1) مقدمه. 11

2-2) بخش اول :  تعهدسازمانی. 11

2-2-1) تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی. 11

2-2-2) اهمیت تعهد. 13

2-2-3)  مدل های تعهد سازمانی. 14

2-2-3-1)مدل سه بخشی آلتون و مایر (1991). 14

2-2-3-2)مدل اُریلی و چتمن. 14

2-2-3-3) مدل آنجل وپری. 15

2-2-3-4) مدل پنج تعهدی کلیدی. 15

2-2-4) عوامل تعیین‌کننده ابعاد تعهد سازمانی. 17

2-2-4-1)تعهد عاطفی. 17

2-2-4-2) تعهد مستمر. 18

2-2-4-3) تعهد هنجاری. 18

2-2-5) راههای ارتقاء تعهد به سازمان. 19

2-2-6) معضلات مربوط به تعهد سازمانی. 20

2-2-7) خلق استراتژی تعهد. 20

2-2-8) عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی. 21

2-2-9) شاخص‌های تعهد سازمانی. 23

2-2-10) فرآیند ایجاد تعهد سازمانی. 24

2-2-11) دیدگاه‌هایی درمورد تعهد سازمانی. 25

2-2-12) نتایج تعهد سازمانی. 27

2-3) بخش دوم :رضایت شغلی. 28

2-3-1)تعاریف رضایت شغلی. 28

2-3-2) اهمیت رضایت شغلی. 30

2-3-3) عوامل مؤثر بر رضایت شغلی. 31

2-3-5) ابزارهای اندازه‌گیری رضایت شغلی. 34

2-4) رفتارهای اخلاقی. 36

2-4-1)تاریخچه. 36

2-4-2) تعاریف و مفاهیم رفتارهای اخلاقی. 36

2-4-3) اهمیت اخلاق. 37

2-4-4) اخلاق از نظر اسلام. 38

2-4-5) ابعاداخلاق. 38

2-4-6) ارتباط استانداردهای اخلاقی و الزامات قانونی. 38

2-4-7) روش‌های التزام به رفتارهای اخلاقی در سازمان‌ها. 39

2-4-8) نظریه‌های اخلاق. 40

2-4-9) عناصر اخلاقی. 42

2-4-10) سطوح رفتارهای اخلاقی در عرصه‌ی سازمانی. 42

2-4-11) مدل‌های اخلاق سازمانی. 43

2-4-12) فواید و کارکردهای اخلاق در سازمان. 46

2-4-13) منابع ارزش‌های اخلاقی. 47

2-4-14) آثار مثبت رعایت اصول اخلاقی. 48

2-5)بخش سوم:پیشینه. 50

فصل سوم ـ روش اجرای پژوهش

3-1) مقدمه. 57

3-2) روش پژوهش. 57

3-3) جامعه‌ی آماری و نمونه آماری. 57

3-4) روش نمونه‌گیری. 58

3-5) ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات. 58

3-6) روایی ابزار اندازه‌گیری. 59

3-7) پایایی (قابلیت اطمینان). 59

3-8) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها واطلاعات. 60

فصل چهارم ـ تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1) مقدمه. 62

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:. 63

4-3) توصیف متغیرهای پژوهش. 67

4-4) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف. 74

4-5) آزمون فرضیات پژوهش. 74

فصل پنجم ـ نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 81

5-2) نتایج آمار استنباطی. 81

5-2-1)نتایج آزمون فرضیه اول. 81

5-2-2)نتایج آزمون فرضیه دوم. 81

5-2-3)نتایج آزمون فرضیه سوم. 81

5-2-4)نتایج آزمون فرضیه چهارم. 81

5-2-5)نتایج آزمون فرضیه پنجم. 82

5-2-6)نتایج آزمون فرضیه ششم… 82

5-3)پیشنهادات. 82

5-3-1)پیشنهادات براساس فرضیه های پژوهش… 82

5-3-2) محدودیت‌های پژوهش… 83

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 84

ضمایم… 88

منابع و مآخذ.. 98

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .