عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی

 

جدول 2-2) مدل یکپارچه تصمیم گیری برای تدوین استراتژی منابع انسانی

منبع: (اعرابی ومورعی، 1382)

 

پیتر بامبرگر[1] ولن مشولم[2] (2000) در کتاب استراتژی منابع انسانی (تدوین، اجرا و آثار)، با ادغام مدلهای مبتنی بر کنترل کارکنان و مدلهای مبتنی بر بازار کار، ‌یک مدل دو بعدی را با عنوان توجه یکپارچه[3] معرفی نمودند که براساس آن، مدل تصمیم گیری برای انتخاب استراتژی منابع انسانی، دارای دو پرسش اصلی به عنوان نقاط مرجع استراتژیک[4] می باشد (بامبرگر و مشولم، ‌1381).

همان گونه که درجدول شماره 2-2 نظاره می کنید، با پاسخ گویی به این پرسش، چهار گونه استراتژی مختلف منابع انسانی بدست می آید.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرآیند تدوین این مدل، مبتنی بر توجه فزاینده می باشد، اما بعضی از ابزارهای توجه عقلایی نیز در آن مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. همان گونه که در شکل شماره 2-1-25 ترسیم شده می باشد نقاط مرجع استراتژیک به عنوان حلقه واسط، تمایلات قدرت سیاسی در سازمان را با رویکردی علمی، به استراتژی منابع انسانی تبدیل می کنند، این نقاط در برگیرنده ویژگیهای نوع مشاغل، ویژگیهای مورد انتظار از کارکنان و ویژگیهای زیر سیستم منابع انسانی می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

شکل 2-20) فرآیند تدوین استراتژی های منابع انسانی در مدل یکپارچه

منبع: (اعرابی ومورعی، 1382)

 

2-1-24-3-1) انواع استراتژی های موجود در مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع انسانی

الف- استراتژی ثانویه[5]: این استراتژی، برای مشاغلی ساده، تکراری و استاندارد پذیر، مناسب می باشد که نیروی مورد نیاز برای آنها، به اندازه کافی در بازار کار بیرون شرکت موجود می باشد و ضرورتی نیز در پرورش و نگهداری این کارکنان وجود ندارد. به بیانی دیگر، در صورت عدم نیاز و یا عدم رضایت از هر یک از کارکنان، ‌به راحتی می توان با آنها قطع همکاری نمود و در صورت نیاز، کارکنان جدیدی را با کمترین آموزش و هزینه، ‌در همان مشاغل به کار گمارد.

ب- استراتژی پدرانه[6] : این استراتژی نیز، در مورد مشاغلی ساده و تکراری و استاندارد پذیر، به کار گرفته می‎گردد. با این تفاوت که مدیریت شرکت، ‌تمایل به نگهداری و ارتقاء کارکنان موجود و متناسب کردن آنها با مجموعه فرهنگ سازمانی شرکت دارد. پس در صورت وجود پست های خالی با ارتقاء کارکنان موجود‌، به پر کردن این پست ها اقدام می گردد.

[1] Peter Bamberger

[2] Lian Meshoulam

[3] Integrative approach

[4] Strategic Reference Point

[5] Secondary

[6] Parentalistic

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت