عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

) مدل مبتنی بر بازار کار

این مدلها، بر عامل «در نظر داشتن داخل یا خارج»[1] که دومین محور مهم در فلسفه تئوریهای مدیریت به شمار می‎آید، ‌تاکید می نمایند. در مدیریت منابع انسانی، ‌در نظر داشتن داخل به صورت تاکید بر بازار درون سازمان و در نظر داشتن خارج به صورت تاکید بر بازار کار بیرون سازمان، تجلی می یابد. با این وصف، استراتژی های پیشنهادی در این مدلها، بر روی طیفی قرار گرفته اند که دو سر آن طیف را، بازار کار درون و بیرون سازمان تشکیل می دهد و استراتژی های ترکیبی نیز میان این دو قرار دارند:

الف) الگوهای استراتژیک مبتنی بر« بازار کار درون سازمان»[2] : این استراتژی ها برای مشاغلی به کار گرفته می گردد که منابع انسانی به عنوان دارایی محسوب شوند. از این رو بایستی ضمن حفظ آنها، ارزش آنها را از طریق آموزش و توسعه، افزایش داد. در این استراتژی ها برای پر کردن پستهای خالی، از روش ارتقاء کارکنان موجود بهره گیری می گردد. نمونه این استراتژی ها در حالت معمول، در سازمانهایی نظاره می گردد که کارکنان خود را به استخدام رسمی همیشگی در می آورند. اما در حالت پیشرفته، توجه “حسابداری منابع انسانی”[3] حکمفرما می‎گردد، به طوری که ارزش کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه سازمان، در ترازنامه ثبت می گردد و نمونه آن قیمت گذاری بازیکنان و خرید و فروش آنها در باشگاههای ورزشی می باشد (بامبرگر و مشولم، ‌1381).

ب) الگوهای استراتژیک مبتنی بر« بازار کار بیرون سازمان»[4]: این استراتژی ها برای مشاغلی به کار می رود که منابع انسانی به عنوان هزینه متغیر محسوب گردند. از این رو اصراری بر حفظ آنها نیست و بایستی در زمان لازم، مناسب ترین نیروها را با ارزان ترین قیمت از بازار تهیه نمود. در این استراتژی ها برای پر کردن پستهای خالی، مناسبترین افراد را از بازار کار بیرون از شرکت استخدام می نمایند. این استراتژی درحالت معمول، به صورت خرید موقت کارگران روز مزد و یا عقد پیمانهای کوتاه مدت با کارشناسان و مشاورین متخصص تجلی می یابد. اما در حال پیشرفته به سازمان مجازی[5] تبدیل می گردد. به طوری که در این سازمانها، ‌حجم وسیعی از عملیات توسط کارشناسانی خارج از محیط فیزیکی سازمان و صرفاً با بهره گیری از فناوریهای جدید ارتباطی، انجام می گردد (بامبرگر و مشولم، ‌1381).

استراتژی های پیشنهادی توسط مدلهای مبتنی بر بازار کار، در شکلهای شماره 2-17 و 2-18 و 2-19 بر روی طیف بازار کار داخلی/ خارجی، معرفی شده اند.

[1] Internal & External

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Internal Labor Market (ILM)

[3] Human Resource Accounting

[4] External Labor Market (ELM)

[5] Virtual Organization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت