عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

مدل مبتنی بر کنترل کارکنان

این مدلها، ‌بر عامل تمرکز[1] که اولین محور مهم در فلسفه تئوری های مدیریت به شمار می آید، تاکید می کند. در مدیریت منابع انسانی، تمرکز گرایی به صورت کنترل فرآیند عملیات کارکنان ‌و تمرکز زدایی، به صورت کنترل بازده فعالیت کارکنان، تجلی می یابد. با این وصف، استراتژیهای پیشنهادی در این مدلها، ‌بر روی طیفی قرار گرفته اند که دو سر آن، ‌کنترل فرآیند و کنترل بازده (محصول) می باشد و استراتژی های ترکیبی نیز میان این دو قرار دارند:

الف) الگوهای استراتژیک مبتنی بر«کنترل فرایند[2]»: این استراتژی ها برای مشاغلی به کار گرفته می گردد که فرآیند تولید محصول و یا ارائه خدمت آنها ساده، ‌تکراری و دارای استانداردهای مشخصی می باشد و یا می توان برای آنها استاندارد تعیین نمود. پس، ارزیابی و کنترل آن توسط مدیریت به سادگی انجام می پذیرد و می‎توان کارکنان جدیدی را بدون نیاز چندانی به آموزش، جایگزین کارکنان موجود نمود. به عنوان مثال می توان به مشاغلی همچون کارگران ساختمانی، کارگران ساده در خطوط تولید و کارمندان جزء اداری تصریح نمود.

ب) الگوهای استراتژیک مبتنی بر «کنترل بازده[3]»: این استراتژی ها برای مشاغلی به کار گرفته می گردد که فرآیند تولید محصول و یا ارائه خدمت، پیچیده و مبهم می باشد. به همین دلیل، نمی توان تبیین وظایف دقیقی را برای کارکنان، تدوین نمود و از آنجا که مدیریت قادر به کنترل فرآیند نمی باشد. از این رو با تعیین شاخصهای خروجی، به کنترل بازده (محصول) می پردازد. به عنوان مثال مدیر یک سازمان نمی­تواند استانداردهایی برای جزء به جزء طریقه تصمیم گیری و تحلیل توسط یک متخصص و یا یک پزشک در طراحی یک سازه و یا درمان یک بیمار، تعیین نماید. اما می تواند با تعیین وظایف کلی و نیز استانداردهایی برای محصول ساخته شده و یا بیمار درمان شده، بر نحوه عملکرد آنها کنترل داشته باشد (بامبرگر و مشولم، 1381).

استراتژی های پیشنهادی توسط سه مدل تک بعدی مبتنی بر کنترل کارکنان، ‌در شکلهای 2-14 و 2-15 و     2-16 بر روی طیف کنترل بازده/ فرآیند، معرفی شده اند.

[1] Centralization

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Process Control

[3] Output Control

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت