عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

) جامعه‌ی آماری و نمونه آماری

جامعه‌ی آماری در این پژوهش دبیران مقطع متوسطه (دبیرستان‌های دولتی) ناحیه یک شهر رشت می‌باشد که تعداد آن‌ها 993 نفر می‌باشد.

گروه نمونه:

نمونه‌های موردنیاز در این پژوهش به صورت غیراحتمالی در دسترس انتخاب گردیدند. یعنی افراد را به صورت تصادفی انتخاب کردیم .


3-4) روش نمونه‌گیری

با در نظر داشتن اینکه نمودار داده ها یک توزیع نرمال را نشان می داد ، در این پژوهش برای انتخاب نمونه مناسب از فرمول کوکران بهره گیری شده می باشد.

 

N = 993

e = 05/0

n = 127

= 307/0

= 96/1

 

جامعه آماری پژوهش حاضر 993 نفر بود و با بهره گیری از روش یاد شده (فرمول کوکران) تعداد اعضای نمونه 127 نفر می باشد.

3-5) ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات

در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها پرسشنامه و سؤالات به صورت بسته بوده می باشد.

بخش اول پرسشنامه مربوط به اطلاعات دبیران و کارکنان مقطع متوسطه می‌باشد.

بخش دوم به مقصود سنجش متغیرهای مستقل وابسته از سؤالات طیف نقطه لیکرت بهره گیری شده می باشد.

از مجموع 251 پرسشنامه توزیع شده، 127 پرسشنامه کامل شده و در این پژوهش داده‌ها براساس این تعداد پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد.

از سؤال 1 تا 24 مربوط به تعهد سازمانی می باشد.که از پرسشنامه استاندارد تعهدسازمانی الن و می یر(مقیمی، 1390 ) بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .