عنوان کامل پایان نامه :

 تأثیر رفتار اخلاقی و رضایت شغلی بر تعهد سازمانی کارمندان

قسمتی از متن پایان نامه :

) بخش اول :  تعهدسازمانی

2-2-1) تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی

مطالعه مسیر تاریخی مطالعات تعهد سازمانی حکایت از آن دارد که این موضوع در سال‌های اخیر مورد توجه گسترده واقع شده می باشد و صاحب‌نظران علوم رفتاری با مطالعه و مطالعه در حوزه تعهد سازمانی، تعاریف مختلفی از آن ارائه داده‌اند.

اوریلی و چاتمن[1] (1986) تعهد سازمانی را به معنی «طرفداری و پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزش‌های یک سازمان، به خاطر خود سازمان نه وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف دیگر، تعریف می‌کنند.(نعمت‌پور، 1388، 17)

تعهد سازمانی از نظر مورهد و گریفین(1989) «احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان» می‌باشد. از نظر آنان تعهد و پایبندی بر رفتارهای مهمی مانند جابه‌جایی و غیبت اثر می‌گذارد و می‌تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشد. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می‌مانند و بیشتر کار می‌کنند. (مورهد و گریفین 1374، 81)

تعهد سازمانی نوعی نظری می باشد که اندازه علاقه، دلبستگی و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان و تمایل آنان به ماندن در سازمان را نشان می‌دهد. این توجه می‌تواند ناشی از تمایل، الزام یا نیاز فرد باشد و دارای سه بعد عاطفی، مستمر و هنجاری می‌باشد (آلن و می‌یر 1991،64) .

بکر و کانتز[2] (1992) تعهد سازمانی را «وابستگی فرد به سازمان به دلیل سرمایه‌گذاری‌هایی که فرد در سازمان انجام می‌دهد و مزایای جانبی‌ای که از طریق کار در سازمان به دست می‌آورد» تعریف کرده‌اند[3] .

از نظر رابینز (1996)، «تعهد سازمانی، حالتی می باشد که فرد سازمان را معرف خود می‌داند و آرزوی باقی ماندن در سازمان را دارد» (رابینز 1385، 28).

دری و آیورسون[4] (1998) ، درمطالعات خود تعهد سازمانی را «درجه وفاداری فرد به سازمان» تعریف کرده‌اند.

تعهد سازمانی نظری می باشد که اظهار می کند اعضای سازمان به چه اندازه خودشان را با سازمانی که در آن کار می‌کنند، تعیین هویت می‌نمایند و چقدر در آن درگیر هستند (پود ساکف ،2000،513)[5] .

میلرولی[6] (2001)، عقیده دارند که: «تعهد سازمانی سازه‌ای می باشد که اعضای سازمان موظف و متعهد به باورها و کنش‌هایی می شوند که تداوم‌بخش فعالیت‌ها و التزامات آن‌ها به سازمان محل کارشان باشد.

کوهن[7] (2003)، تعهد سازمانی را نیرو و توانی تعریف نموده می باشد که افراد را ملزم و موظف می کند تا در راستای یک یا چند هدف، رفتار و کنش‌های مربوط به هم را اعمال کنند.

چانگ و همکاران[8] (2007)، تعهد سازمانی را «حالتی روانی می‌دانند که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت اشتغال در یک سازمان را برای فرد فراهم می‌آورد.»

از نظر آلن (2007)، تعهد سازمانی، توجه‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی می باشد که در آن مشغول به کارند.

پورتر می‌گوید: تعهد سازمانی عبارت می باشد از تعیین هویت یک فرد در سازمانی خاص و اندازه درگیری و مشارکت و همکاری او با سازمان متبوعش (خاکی 1376، 21)

سالانسیک گفته می باشد: تعهد حالتی می باشد که در آن یک فرد با کارهایی که می کند به باورهایی متعهد می گردد که باعث می گردد او هم به آن فعالیت‌ها ادامه بدهد و هم در دیگر فعالیت‌های سازمان مشارکت کند. سه ویژگی در رفتار در متعهد کردن فرد به اعمالش مهم می باشد: قابل نظاره بودن اعمال، اندازه غیرقابل تغییر بودن نتیجه این اعمال و اندازه مشارکت داوطلبانه فرد در انجام آن اعمال. بنا بر نظر سالانسیک و تعهد را می‌توان افزایش داد تا بتوان به سازمان در حصول به اهداف و جلب منافع موردنظرش کمک نمود. با مشارکت دادن کارکنان در تصمیم‌گیری درخصوص اقدامات، می‌توان تعهد آنها را افزایش داد. (آرمسترانگ 1386، 224) در تعریف دیگر پورتر (1974) تعهد را عبارت از قدرت نسبی فرد در شناخت یک سازمان خاص و مشارکت در آن می‌داند. تعهد از سه عامل تشکیل می گردد:

1- یک میل قوی به باقی ماندن به عنوان عضوی از سازمان

2- یک باور قوی، و لذا پذیرش ارزشها و اهداف سازمان

3- یک آمادگی برای حداکثر در نظر داشتن نفع سازمان (همان منبع)

به نظر لوتانزوشاو[9] (1992) تعهد سازمانی به عنوان یک توجه اغلب این گونه تعریف شده می باشد:

1- تمایل قوی به ماندن در سازمان

2- تمایل به اعمال کوشش فوق‌العاده برای سازمان

3- اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و ارزشها (مقیمی، 1385، 392)

[1] – O’Reilly & Chutman

[2] – Becker & Kanter

[3] – Wright & Rohrbaugh

[4] – Derry & Iverson

[5] – Podsakoff

[6] – Miller & Lee

[7] – Choen

[8] – Cheng & etal

[9] – Shaw

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

براساس مسئله تبیین شده در پژوهش حاضر، اهداف پژوهش عبارتند از:

1- سنجش تأثیر رفتارهای اخلاقی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

2- سنجش تأثیر رضایت شغلی بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

3- سنجش تأثیر بین رفتار اخلاقی و رضایت شغلی  بر تعهدسازمانی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1رشت.

4- سنجش رفتار اخلاقی کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

5- سنجش اندازه رضایت از دستمزد کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

6- سنجش اندازه رضایت از کارفرمای کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

7- سنجش اندازه رضایت از همکاران کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت.

8- سنجش اندازه رضایت از شغل کارمندان مقطع متوسطه ناحیه 1 رشت .