عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                    صفحه

جدول (2-1) چالشهایی‌ تعیین ‌کننده تقاضای‌ منابع‌ انسانی 51

جدول (2-2) مدل یکپارچه تصمیم گیری برای تدوین استراتژی منابع انسانی 62

جدول (2-3) تفاوتهای بین مدیریت منابع انسانی سنتی و مدیریت منابع انسانی استراتژیک 81

جدول (2-4) اهداف ارزیابی عملکرد سازمان 97

جدول (2-5) دسته بندی سطوح ارزیابی عملکرد 98

جدول (2-6) ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس توجه جدید در مقایسه با توجه سنتی 110

جدول (3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد 121

جدول (3-2) جدول ضریب آلفای کرونباخ 123

جدول (4-1) توصیف متغیر تعامل و ارتباط موثر با کارکنان 127

جدول (4-2) توصیف متغیر کارمندیابی و استخدام 128

جدول (4-3) توصیف متغیر جبران خدمات 129

جدول (4-4) توصیف متغیر آموزش و توسعه انسانی 130

جدول (4-5) توصیف متغیر ایجاد فرصت های شغلی برابر 131

جدول (4-6) توصیف متغیر توسعه و بهبود مدیریت 132

جدول (4-7) توصیف متغیر برنامه ها و زمانبندی منعطف 133

جدول (4-8) توصیف متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی 134

جدول (4-9) توصیف متغیر عملکرد 135

جدول (4-10) آزمون کولموگروف- اسمیرنف 136

جدول (4-11) ضریب همبستگی بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد 136

جدول (4-12) ضریب همبستگی بین جبران خدمات و عملکرد 137

جدول (4-13) ضریب همبستگی بین کارمند یابی و استخدام و عملکرد 138

جدول (4-14) ضریب همبستگی بین آموزش و توسعه انسانی و عملکرد 139

جدول (4-15) ضریب همبستگی بین تعامل و ارتباط موثر با کارکنان و عملکرد 140

جدول (4-16) ضریب همبستگی بین ایجاد فرصت های شغلی برابر و عملکرد 141

جدول (4-17) ضریب همبستگی بین توسعه و بهبود مدیریت و عملکرد 142

جدول (4-18) ضریب همبستگی بین برنامه ها و زمانبندی منعطف و عملکرد 143

جدول (4-19) آزمون فریدمن برای رتبه بندی ابعاد متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی 144

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                   صفحه

نمودار (4-1) هیستوگرام  متغیر تعامل و ارتباط موثر با کارکنان 127

نمودار (4-2) هیستوگرام  متغیر کارمند یابی و استخدام 128

نمودار (4-3) هیستوگرام  متغیر جبران خدمات 129

نمودار (4-4) هیستوگرام  متغیر آموزش و توسعه انسانی 130

نمودار (4-5) هیستوگرام  متغیر ایجاد فرصت های شغلی برابر 131

نمودار (4-6) هیستوگرام  متغیر توسعه و بهبود مدیریت 132

نمودار (4-7) هیستوگرام  متغیر برنامه ها و زمانبندی منعطف 133

نمودار (4-8) هیستوگرام  متغیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی 134

نمودار (4-9) هیستوگرام  متغیر عملکرد 135

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                     صفحه

شکل (1-1) مدل پیشنهادی در پژوهش 7

شکل (2-1) وظایف مدیران منابع انسانی 20

شکل (2-2) وظایف عمده اجرایی منابع انسانی 21

شکل (2-3) طرح شماتیک استراتژی از دیدگاه کویین 27

شکل (2-4) الگوی جامع مدیریت استراتژیک 34

شکل (2-5) فرآیند برنامه ریزی استراتژیک 36

شکل (2-6) ارتباط برنامه ریزی منابع انسانی و استراتژیک 40

شکل (2-7) فرآیند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی با رویکرد اجرایی 51

شکل (2-8) روابط استراتژیک سیستم منابع انسانی 52

شکل (2-9) فرآیند تدوین استراتژی منابع انسانی در الگوهای عقلایی 55

شکل (2-10) مدل آرمسترانگ برای تدوین استراتژی منابع انسانی 56

شکل (2-11) فرایند تدوین استراتژی منابع انسانی در الگوی فزاینده 57

شکل (2-12) چارچوب هاروارد برای تدوین استراتژی 57

شکل (2-13) مدل دایر و هولدر برای تدوین استراتژی منابع انسانی 58

شکل (2-14) استراتژی پیشنهادی مدل شولر و جکسون 59

شکل (2-15) استراتژی های پیشنهادی مدل دایر و هولدر 59

شکل (2-16) استراتژی های پیشنهادی مدل اسنل 60

شکل (2-17) استراتژی های پیشنهادی مدل استرمن 61

شکل (2-18) استراتژی های پیشنهادی مدل دلری وداتی 61

شکل (2-19) استراتژی های پیشنهادی مدل بارون و کرپس 61

شکل (2-20) فرآیند تدوین استراتژی های منابع انسانی در مدل یکپارچه 63

شکل (2-21) مدل 5P مدیریت استرتژیک منابع انسانی 68

شکل (2-22) مدل تناسب و انعطاف پذیری مدیریت استراتژیک منابع انسانی 70

شکل (2-23) مدل فرآیند مدیریت استراتژیک 72

شکل (2-24) فرآیند مدیریت استراتژیک و پیامدهایی برای مدیریت منابع انسانی 73

شکل (2-25) پیامدهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی 75

شکل (2-26) مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی 76

شکل (2-27) مدلی از ارتباط بین منابع انسانی و ارزش سهامدار 84

شکل (2-28) چارچوب روش AMBITE 100

شکل (2-29) چهار وجه کارت امتیازی متوازن 102

شکل (2-30) وجه مشتری معیارهای اساسی 104

شکل (2-31) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج 107

شکل (2-32) مدل  EFQM 108

شکل (2-33) اجزاء اصلی مدیریت عملکرد 112

شکل (2-34) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی 114

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضربه تبیین زیر می باشد:

  1. سنجش اندازه به کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی در شرکت های استان گیلان.
  2. سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
  3. مطالعه ارتباط بین کار گیری روش های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد در شرکت های تولیدی استان گیلان

مطالعه ارتباط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و عملکرد شرکت های تولیدی شهرستان رشت