مطالعه ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت و عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- نتیجه گیری

     در این پژوهش برای پاسخ دادن به سوال های پژوهش و به مقصود مطالعه اثر نگهداری موجودیهای نقدی بر عملکرد عملیاتی، بازده ی سهام و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، در سالهای ۸۱- ۹۰ سه فرضیه تدوین گردید. فرضیه ها با بهره گیری از روش رگرسیون چندگانه، آزمون شدند و با در نظر داشتن نتایج حاصله از مدل رگرسیون نسبت به تایید یا رد فرضیه ها اظهار نظر گردید.

نتایج حاصله ازفرضیه اول حاکی از آن بود که سطح نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری با ارزش شرکت دارد، بدین معنا که هرچه اندازه نگهداری موجودیهای نقدی در شرکت ها افزایش یابد، ارزش شرکت در پایان سال افزایش خواهد پیدا نمود. نتیجه این پژوهش با پژوهش ایزدی نیا و رسائیان (1389)، و میکلسون و پارچ( 2003) که اظهار میکنند نگهداشت وجه نقد زیاد باعث افزایش ارزش شرکت می گردد مطابقت دارد. و با نتیجه پژوهش دیتمار و اسمیت (2006)  در تضاد می باشد.

نتایج حاصل از فرضیه دوم بیانگر ارتباط منفی و معنادار بین سطح نگهداشت وجه نقد و عملکرد شرکت می باشد، بدین معنا که افزایش نگهداشت وجه نقد منجر به تضعیف عملکرد شرکت می گردد . نتیجه این پژوهش بانتایج پژوهش اسمیتث (2007) و شریفی و آقایی (1389) که به مطالعه انحراف از سطح وجه نقد  بهینه منجر به کاهش عملکرد شرکت میشود  مطابقت داردو با نتایج پژوهش بولو و همکاران (1391) سازگار نمی باشد.

نتایج حاصل از فرضیه سوم بیانگر ارتباط منفی ومعنادار می باشد. یا به بیانی دیگر، به ترتیب بین سطح نگهداری موجودی های نقدی با بازده سهام ارتباط ی منفی و معناداری هست. برای فرضیه سوم مورد جهت مقایسه پیدا نمود نشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤالات پژوهش:

سوال اول: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و ارزش شرکت ارتباط معناداری هست؟

سوال دوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و عملکرد عملیاتی ارتباط معناداری هست؟

سوال سوم: آیا بین سطح نگهداری موجودی های نقدی و بازده سهام ارتباط معناداری هست؟

ارتباط موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری